Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (4) Перевірки (1)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТ"

#38086435

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0.00 0.00
первісна вартість 1001 0.00 0.00
накопичена амортизація 1002 0.00 0.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 119.00 119.00
Основні засоби: 1010 185.50 182.80
первісна вартість 1011 208.20 208.20
знос 1012 22.70 25.40
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 304.50 301.80
II. Оборотні активи Запаси: 1100 393.70 403.50
у тому числі готова продукція 1103 0.00 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0.00 0.00
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0.00 0.00
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 1.20 0.80
Витрати майбутніх періодів 1170 0.00 0.00
Інші оборотні активи 1190 0.00 0.00
Усього за розділом II 1195 394.90 404.30
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 699.40 706.10

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 482.40 482.40
Додатковий капітал 1410 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 170.60 194.10
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 653.00 676.50
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 0.00
Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 0.00 0.00
розрахунками з бюджетом 1620 12.70 8.20
у тому числі з податку на прибуток 1621 10.40 5.20
розрахунками зі страхування 1625 2.60 3.40
розрахунками з оплати праці 1630 2.40 3.10
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 28.70 14.90
Усього за розділом III 1695 46.40 29.60
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 699.40 706.10

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 1 171.60 3 023.20
Інші операційні доходи 2120 0.00 7.20
Інші доходи 2240 0.00 0.00
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 1 171.60 3 030.40
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 1 142.90 2 938.90
Інші операційні витрати 2180 0.00 33.90
Інші витрати 2270 0.00 0.00
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 1 142.90 2 972.80
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 28.70 57.60
Податок на прибуток 2300 5.20 10.40
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 23.50 47.20