Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
ProZorro.Продажі
Учасник (1)
Дозвільні документи
Ліцензії (2)
Перевірки (1)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬФА СБ"

#37989206

Фінансова звітність за 2022 рік

120020037989206S0111006100000071

J0901205 Фінансова звітність мікропідприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Основні засоби: 1010 123.30 886.60
первісна вартість 1011 357.00 1 261.60
знос 1012 233.70 375.00
Інші необоротні активи 1090 32.40
Усього за розділом I 1095 155.70 886.60
II. Оборотні активи Запаси 1100 277.40 5 275.60
Поточна дебіторська заборгованість 1155 3 458.80 1 287.80
Г роші та їх еквіваленти 1165 1 076.50 109.10
Інші оборотні активи 1190 3 085.80 8 436.40
Усього за розділом II 1195 7 898.50 15 108.90
Баланс 1300 8 054.20 15 995.50

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
Капітал 1400 1.00 1.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 220.00 447.80
Усього за розділом I 1495 221.00 448.80
Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги 1615 3 984.70 11 267.80
розрахунками з бюджетом 1620 49.70 49.00
розрахунками зі страхування 1625 12.00 4.80
розрахунками з оплати праці 1630 47.60 8.70
Інші поточні зобов'язання 1690 3 739.20 4 216.40
Усього за розділом III 1695 7 833.20 15 546.70
Баланс 1900 8 054.20 15 995.50

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За попередній період, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 14 922.90 30 037.20
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 11 243.20 28 089.60
Інші витрати 2165 3 401.90 1 714.00
Разом доходи (2000 + 2160) 2280 14 922.90 30 037.20
Разом витрати (2050 + 2165) 2285 14 645.10 29 803.60
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 277.80 233.60
Податок на прибуток 2300 50.00 42.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310) 2350 227.80 191.60