Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
ProZorro.Продажі
Учасник (1)
Дозвільні документи
Ліцензії (2)
Перевірки (1)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬФА СБ"

#37989206

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0.00 0.00
первісна вартість 1001 0.00 0.00
накопичена амортизація 1002 0.00 0.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00 0.00
Основні засоби: 1010 174.40 165.80
первісна вартість 1011 262.90 261.10
знос 1012 88.50 95.30
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 174.40 165.80
II. Оборотні активи Запаси: 1100 97.30 183.10
у тому числі готова продукція 1103 0.00 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 154.80 1 161.70
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 1.00 1.00
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 59.80 0.00
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 1.40 51.30
Витрати майбутніх періодів 1170 0.00 0.00
Інші оборотні активи 1190 20.10 0.00
Усього за розділом II 1195 334.40 1 397.10
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 508.80 1 562.90

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1.00 1.00
Додатковий капітал 1410 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 0.00 68.90
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 1.00 69.90
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 0.00
Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 113.90 387.30
розрахунками з бюджетом 1620 11.50 0.00
у тому числі з податку на прибуток 1621 0.00 0.00
розрахунками зі страхування 1625 12.30 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 47.10 0.00
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 323.00 1 105.70
Усього за розділом III 1695 507.80 1 493.00
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 508.80 1 562.90

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 11 083.00 645.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 9 853.40 94.20
Інші операційні доходи 2120 0.00 0.00
Інші операційні витрати 2180 1 145.60 810.90
Інші доходи 2240 0.00 0.00
Інші витрати 2270 0.00 0.00
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 11 083.00 645.00
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 10 999.00 905.10
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 84.00 -260.10
Податок на прибуток 2300 15.10 0.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 68.90 -260.10

J0901205 Фінансова звітність мікропідприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Основні засоби: 1010 174.40 190.40
первісна вартість 1011 262.90 357.10
знос 1012 88.50 166.70
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 174.40 190.40
II. Оборотні активи Запаси 1100 97.30 190.10
Поточна дебіторська заборгованість 1155 155.80 2 600.80
Г роші та їх еквіваленти 1165 1.40 51.30
Інші оборотні активи 1190 79.90 79.90
Усього за розділом II 1195 334.40 2 871.80
Баланс 1300 508.80 3 062.20

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
Капітал 1400 1.00 1.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -41.40 28.40
Усього за розділом I 1495 -40.40 29.40
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги 1615 113.90 552.60
розрахунками з бюджетом 1620 11.50 15.30
розрахунками зі страхування 1625 12.30 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 47.10 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 364.40 2 464.90
Усього за розділом III 1695 549.20 3 032.80
Баланс 1900 508.80 3 062.20

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За попередній період, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 11 083.00 645.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 9 674.20 94.20
Інші доходи 2160 0.00 0.00
Інші витрати 2165 1 323.70 580.90
Разом доходи (2000 + 2160) 2280 11 083.00 645.00
Разом витрати (2050 + 2165) 2285 10 997.90 675.10
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 85.10 -30.10
Податок на прибуток 2300 15.30 0.00
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування 2310 0.00 0.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310) 2350 69.80 -30.10