Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Зовнішня інформація (1) Перевірки (8)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НІКОПОЛЬСЬКИЙ КРАНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"

#37837224

Фінансова звітність за 2021 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 509.00 494.30
первісна вартість 1001 785.40 785.40
накопичена амортизація 1002 276.40 291.10
Незавершені капітальні інвестиції 1005 4 962.00 6 401.50
Основні засоби: 1010 2 712.70 2 659.60
первісна вартість 1011 4 461.20 4 920.30
знос 1012 1 748.50 2 260.70
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 500.00 500.00
Інші необоротні активи 1090 74.10 88.10
Усього за розділом I 1095 8 757.80 10 143.50
II. Оборотні активи Запаси: 1100 21 904.80 22 220.90
у тому числі готова продукція 1103 8 070.80 5 636.50
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 254.30 288.50
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 918.10 21.10
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0.00 0.00
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 157.40 60.80
Витрати майбутніх періодів 1170 100.80 692.10
Інші оборотні активи 1190 0.00 0.00
Усього за розділом II 1195 23 335.40 23 283.40
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 32 093.20 33 426.90

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 500.00 500.00
Додатковий капітал 1410 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -10 206.10 -9 996.30
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 -9 706.10 -9 496.30
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 0.00
Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 24 561.90 27 991.20
розрахунками з бюджетом 1620 25.00 59.90
у тому числі з податку на прибуток 1621 25.00 59.90
розрахунками зі страхування 1625 32.60 59.60
розрахунками з оплати праці 1630 130.70 289.90
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 17 049.10 14 522.60
Усього за розділом III 1695 41 799.30 42 923.20
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 32 093.20 33 426.90

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 31 093.80 16 172.70
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 23 736.30 9 997.40
Інші операційні доходи 2120 383.50 2 624.10
Інші операційні витрати 2180 7 467.40 7 906.30
Інші доходи 2240 0.00 0.00
Інші витрати 2270 0.00 3 478.20
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 31 477.30 18 796.80
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 31 203.70 21 381.90
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 273.60 -2 585.10
Податок на прибуток 2300 63.80 57.60
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 209.80 -2 642.70