Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
ProZorro.Продажі
Продавець (22)
Зовнішня інформація (158)
Дозвільні документи
Ліцензії (3)
ДАБІ (1) Перевірки (2)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕЙ-КОЛЕКТ"

#37825968

Фінансова звітність за 2021 рік

J0900108 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 238.00 292.00
первісна вартість 1001 636.00 778.00
накопичена амортизація 1002 398.00 486.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00 0.00
Основні засоби 1010 6.00 3.00
первісна вартість 1011 161.00 161.00
знос 1012 155.00 158.00
Інвестиційна нерухомість 1015 0.00 0.00
первісна вартість 1016 0.00 0.00
знос 1017 0.00 0.00
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
первісна вартість 1021 0.00 0.00
накопичена амортизація 1022 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 0.00 0.00
інші фінансові інвестиції 1035 0.00 0.00
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 1 017.00 3 088.00
Відстрочені податкові активи 1045 0.00 0.00
Гудвіл 1050 0.00 0.00
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0.00 0.00
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 100 649.00 77 740.00
Усього за розділом I 1095 101 910.00 81 123.00
II. Оборотні активи Запаси 1100 0.00 0.00
Виробничі запаси 1101 0.00 0.00
Незавершене виробництво 1102 0.00 0.00
Готова продукція 1103 0.00 0.00
Товари 1104 0.00 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Депозити перестрахування 1115 0.00 0.00
Векселі одержані 1120 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 18 497.00 23 975.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 0.00 0.00
з бюджетом 1135 39.00 53.00
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
з нарахованих доходів 1140 0.00 0.00
із внутрішніх розрахунків 1145 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 252 976.00 230 099.00
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 9 901.00 7 473.00
Готівка 1166 0.00 0.00
Рахунки в банках 1167 9 901.00 7 473.00
Витрати майбутніх періодів 1170 0.00 0.00
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0.00 0.00
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань 1181 0.00 0.00
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0.00 0.00
резервах незароблених премій 1183 0.00 0.00
інших страхових резервах 1184 0.00 0.00
Інші оборотні активи 1190 30 078.00 24 935.00
Усього за розділом II 1195 311 491.00 286 535.00
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 8 671.00 6 265.00
Баланс 1300 422 072.00 373 923.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 160 153.00 160 153.00
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0.00 0.00
Капітал у дооцінках 1405 3.00 3.00
Додатковий капітал 1410 664.00 664.00
Емісійний дохід 1411 0.00 0.00
Накопичені курсові різниці 1412 658.00 658.00
Резервний капітал 1415 520.00 520.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -125 940.00 -100 646.00
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Вилучений капітал 1430 0.00 0.00
Інші резерви 1435 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 35 400.00 60 694.00
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’ язання 1500 30 078.00 24 935.00
Пенсійні зобов’язання 1505 0.00 0.00
Довгострокові кредити банків 1510 0.00 0.00
Інші довгострокові зобов’язання 1515 81.00 168.00
Довгострокові забезпечення 1520 0.00 0.00
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0.00 0.00
Цільове фінансування 1525 0.00 0.00
Благодійна допомога 1526 0.00 0.00
Страхові резерви 1530 0.00 0.00
у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань 1531 0.00 0.00
резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0.00 0.00
резерв незароблених премій 1533 0.00 0.00
інші страхові резерви 1534 0.00 0.00
Інвестиційні контракти 1535 0.00 0.00
Призовий фонд 1540 0.00 0.00
Резерв на виплату джек-поту 1545 0.00 0.00
Усього за розділом II 1595 30 159.00 25 103.00
Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
Векселі видані 1605 0.00 0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 340 931.00 273 227.00
товари, роботи, послуги 1615 5 861.00 4 828.00
розрахунками з бюджетом 1620 0.00 6.00
у тому числі з податку на прибуток 1621 0.00 0.00
розрахунками зі страхування 1625 0.00 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 0.00 0.00
за одержаними авансами 1635 9 661.00 9 986.00
за розрахунками з учасниками 1640 0.00 0.00
із внутрішніх розрахунків 1645 0.00 0.00
за страховою діяльністю 1650 0.00 0.00
Поточні забезпечення 1660 0.00 0.00
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0.00 0.00
Інші поточні зобов’язання 1690 60.00 79.00
Усього за розділом ІІІ 1695 356 513.00 288 126.00
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0.00 0.00
Баланс 1900 422 072.00 373 923.00

J0900207 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 65 772.00 76 181.00
Чисті зароблені страхові премії 2010 0.00 0.00
Премії підписані, валова сума 2011 0.00 0.00
Премії, передані у перестрахування 2012 0.00 0.00
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0.00 0.00
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0.00 0.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 41 433.00 51 150.00
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0.00 0.00
Валовий: прибуток 2090 24 339.00 25 031.00
збиток 2095 0.00 0.00
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0.00 0.00
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0.00 0.00
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0.00 0.00
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0.00 0.00
Інші операційні доходи 2120 41 164.00 28 839.00
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0.00 0.00
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0.00 0.00
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123 0.00 0.00
Адміністративні витрати 2130 31 661.00 38 978.00
Витрати на збут 2150 0.00 0.00
Інші операційні витрати 2180 14 194.00 82 304.00
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0.00 0.00
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0.00 0.00
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 19 648.00 0.00
збиток 2195 0.00 67 412.00
Дохід від участі в капіталі 2200 0.00 0.00
Інші фінансові доходи 2220 8 976.00 1 150.00
Інші доходи 2240 7 313.00 5 590.00
Дохід від благодійної допомоги 2241 0.00 0.00
Фінансові витрати 2250 10 669.00 9 106.00
Втрати від участі в капіталі 2255 0.00 0.00
Інші витрати 2270 41.00 59.00
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0.00 0.00
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 25 227.00 0.00
збиток 2295 0.00 69 837.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0.00 0.00
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0.00 0.00
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 25 227.00 0.00
збиток 2355 0.00 69 837.00

Сукупний дохід

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0.00 0.00
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 67.00 660.00
Накопичені курсові різниці 2410 0.00 0.00
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0.00 0.00
Інший сукупний дохід 2445 0.00 0.00
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 67.00 660.00
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0.00 0.00
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 67.00 660.00
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 25 294.00 -69 177.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати 2500 14.00 13.00
Витрати на оплату праці 2505 473.00 705.00
Відрахування на соціальні заходи 2510 104.00 155.00
Амортизація 2515 266.00 485.00
Інші операційні витрати 2520 44 998.00 119 924.00
Разом 2550 45 855.00 121 282.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0.00 0.00
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0.00 0.00
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.00 0.00
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0.00 0.00
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0.00 0.00

J0900904 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Рух коштів у результаті операційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 64 433.00 72 253.00
Повернення податків і зборів 3005 6.00 86.00
у тому числі податку на додану вартість 3006 0.00 0.00
Цільового фінансування 3010 0.00 0.00
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0.00 0.00
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0.00 0.00
Надходження від повернення авансів 3020 26.00 773.00
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 162.00 110.00
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0.00 0.00
Надходження від операційної оренди 3040 0.00 0.00
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0.00 0.00
Надходження від страхових премій 3050 0.00 0.00
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0.00 1 817.00
Інші надходження 3095 150.00 91.00
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 3100 28 897.00 42 114.00
Праці 3105 381.00 568.00
Відрахувань на соціальні заходи 3110 104.00 155.00
Зобов'язань з податків і зборів 3115 1 731.00 1 713.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 0.00 0.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 281.00 82.00
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 1 450.00 1 631.00
Витрачання на оплату авансів 3135 0.00 0.00
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 0.00 29.00
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 0.00 0.00
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами 3150 0.00 0.00
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 0.00 0.00
Інші витрачання 3190 2 075.00 1 304.00
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 31 589.00 29 247.00

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій 3200 0.00 0.00
необоротних активів 3205 0.00 0.00
Надходження від отриманих: відсотків 3215 0.00 0.00
дивідендів 3220 0.00 0.00
Надходження від деривативів 3225 0.00 0.00
Надходження від погашення позик 3230 0.00 0.00
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0.00 0.00
Інші надходження 3250 0.00 0.00
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій 3255 0.00 0.00
необоротних активів 3260 0.00 0.00
Виплати за деривативами 3270 0.00 0.00
Витрачання на надання позик 3275 0.00 0.00
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 0.00 0.00
Інші платежі 3290 0.00 0.00
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0.00 0.00

Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Власного капіталу 3300 0.00 0.00
Отримання позик 3305 0.00 0.00
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0.00 0.00
Інші надходження 3340 24 168.00 14 471.00
Витрачання на: Викуп власних акцій 3345 0.00 0.00
Погашення позик 3350 52 745.00 38 462.00
Сплату дивідендів 3355 0.00 0.00
Витрачання на сплату відсотків 3360 4 834.00 4 312.00
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 490.00 436.00
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 0.00 0.00
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 0.00 0.00
Інші платежі 3390 0.00 108.00
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -33 901.00 -28 847.00
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -2 312.00 400.00
Залишок коштів на початок року 3405 9 901.00 9 564.00
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -116.00 -63.00
Залишок коштів на кінець року 3415 7 473.00 9 901.00