Clarity Project
Prozorro Закупівлі Prozorro.Продажі Аукціони Увійти до системи Тарифи та оплата Про систему
Інформація Зовнішня інформація (1)
Історія
ЄДРПОУ (17)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "РОЗВИТОК"

#37805103

Розширена аналітика Prozorro та актуальні дані 130+ реєстрів - у тарифі «Повний доступ».

Купуйте доступ на рік, місяць, або навіть добу!

Фінансова звітність за 2022 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0.00 0.00
первісна вартість 1001 0.00
накопичена амортизація 1002 0.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00
Основні засоби: 1010 181.70 147.40
первісна вартість 1011 1 256.40 1 238.00
знос 1012 1 074.70 1 090.60
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00
Усього за розділом I 1095 181.70 147.40
II. Оборотні активи Запаси: 1100 1 529.90 1 522.00
у тому числі готова продукція 1103 200.70 219.40
Поточні біологічні активи 1110 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 788.40 883.20
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 27.90 34.70
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 133.10 26.90
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 33.80 3.90
Витрати майбутніх періодів 1170 23.70 23.70
Інші оборотні активи 1190 0.00
Усього за розділом II 1195 2 536.80 2 494.40
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 3.70
Баланс 1300 2 718.50 2 645.50

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 400.00 400.00
Додатковий капітал 1410 0.00
Резервний капітал 1415 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1 819.20 1 788.90
Неоплачений капітал 1425 0.00
Усього за розділом I 1495 2 219.20 2 188.90
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00
Короткострокові кредити банків 1600 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00
товари, роботи, послуги 1615 182.60 99.40
розрахунками з бюджетом 1620 3.10 10.70
у тому числі з податку на прибуток 1621 2.30 1.00
розрахунками зі страхування 1625 22.60 22.60
розрахунками з оплати праці 1630 0.00
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 291.00 323.90
Усього за розділом III 1695 499.30 456.60
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00
Баланс 1900 2 718.50 2 645.50

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 813.60 5 217.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 338.30 3 729.90
Інші операційні доходи 2120 0.00
Інші операційні витрати 2180 504.70 1 538.10
Інші доходи 2240 0.20
Інші витрати 2270 0.00
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 813.60 5 217.20
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 843.00 5 268.00
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 -29.40 -50.80
Податок на прибуток 2300 1.00 2.20
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 -30.40 -53.00