Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація
Дозвільні документи
⛽ Пальне та спирт

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРС КЛІНІНГ"

#37758876

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0.30 4.00
первісна вартість 1001 2.90 6.80
накопичена амортизація 1002 2.60 2.80
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00 0.00
Основні засоби: 1010 777.30 691.90
первісна вартість 1011 1 139.50 1 146.20
знос 1012 362.20 454.30
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 777.60 695.90
II. Оборотні активи Запаси: 1100 886.30 1 950.40
у тому числі готова продукція 1103 0.00 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 0.00 5.20
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 23.90 26.10
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 636.00 1 266.90
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 3 081.80 4 024.90
Витрати майбутніх періодів 1170 14.60 19.20
Інші оборотні активи 1190 38.80 48.50
Усього за розділом II 1195 4 681.40 7 341.20
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 5 459.00 8 037.10

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1.00 1.00
Додатковий капітал 1410 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -10 908.90 -8 384.00
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 -10 907.90 -8 383.00
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 296.00 359.10
Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 15 584.90 15 380.30
розрахунками з бюджетом 1620 390.60 666.60
у тому числі з податку на прибуток 1621 0.00 0.00
розрахунками зі страхування 1625 0.00 0.90
розрахунками з оплати праці 1630 0.00 5.20
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 95.40 8.00
Усього за розділом III 1695 16 070.90 16 061.00
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 5 459.00 8 037.10

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 40 007.10 35 056.60
Інші операційні доходи 2120 0.20 0.00
Інші доходи 2240 42.50 26.50
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 40 049.80 35 083.10
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 35 019.40 31 020.30
Інші операційні витрати 2180 2 505.50 2 065.10
Інші витрати 2270 0.00 0.00
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 37 524.90 33 085.40
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 2 524.90 1 997.70
Податок на прибуток 2300 0.00 0.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 2 524.90 1 997.70