Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація
Дозвільні документи
Ліцензії (9)
ДАБІ (3)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМБУДМЕХАНІЗАЦІЯ"

#37702089

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0.00 0.00
первісна вартість 1001 2.10 2.10
накопичена амортизація 1002 2.10 2.10
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00 0.00
Основні засоби: 1010 26.70 16.40
первісна вартість 1011 153.50 153.50
знос 1012 126.80 137.10
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 26.70 16.40
II. Оборотні активи Запаси: 1100 15 109.70 14 414.10
у тому числі готова продукція 1103 1 245.60 788.30
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 12 022.50 7 596.70
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 226.30 0.60
у тому числі з податку на прибуток 1136 18.40 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 11 606.80 12 470.30
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 2 151.70 186.70
Витрати майбутніх періодів 1170 0.00 2.80
Інші оборотні активи 1190 2 470.40 1 764.30
Усього за розділом II 1195 43 587.40 36 435.50
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 43 614.10 36 451.90

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 3 001.00 3 001.00
Додатковий капітал 1410 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1 365.00 1 495.40
Неоплачений капітал 1425 3 000.00 3 000.00
Усього за розділом I 1495 1 366.00 1 496.40
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 62.50 52.00
Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 28 550.10 22 262.40
розрахунками з бюджетом 1620 13.60 121.60
у тому числі з податку на прибуток 1621 0.00 12.00
розрахунками зі страхування 1625 13.60 14.50
розрахунками з оплати праці 1630 52.70 56.30
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 13 555.60 12 448.70
Усього за розділом III 1695 42 185.60 34 903.50
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 43 614.10 36 451.90

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 12 893.20 84 021.00
Інші операційні доходи 2120 3 603.80 286.10
Інші доходи 2240 5.40 0.00
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 16 502.40 84 307.10
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 12 735.30 81 056.00
Інші операційні витрати 2180 3 424.60 603.90
Інші витрати 2270 181.80 2 496.80
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 16 341.70 84 156.70
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 160.70 150.40
Податок на прибуток 2300 30.30 30.10
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 130.40 120.30