Clarity Project
Prozorro Закупівлі Prozorro.Продажі Аукціони Увійти до системи Тарифи та оплата Про систему
Інформація

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕХНОКОМПЛЕКТСЕРВІС"

#37503095

Розширена аналітика Prozorro та актуальні дані 130+ реєстрів - у тарифі «Повний доступ».

Купуйте доступ на рік, місяць, або навіть добу!

Фінансова звітність за 2022 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0.00 0.00
первісна вартість 1001 0.00
накопичена амортизація 1002 0.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00
Основні засоби: 1010 0.00 0.00
первісна вартість 1011 0.00
знос 1012 0.00
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00
Усього за розділом I 1095 0.00 0.00
II. Оборотні активи Запаси: 1100 0.00
у тому числі готова продукція 1103 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 0.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0.20 0.20
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 28.60 33.60
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 0.00
Витрати майбутніх періодів 1170 0.00
Інші оборотні активи 1190 0.00
Усього за розділом II 1195 28.80 33.80
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00
Баланс 1300 28.80 33.80

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 0.00 1.00
Додатковий капітал 1410 0.00
Резервний капітал 1415 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -82.10 -83.00
Неоплачений капітал 1425 0.00 1.00
Усього за розділом I 1495 -82.10 -83.00
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00
Короткострокові кредити банків 1600 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00
товари, роботи, послуги 1615 0.00
розрахунками з бюджетом 1620 0.00 0.10
у тому числі з податку на прибуток 1621 0.00
розрахунками зі страхування 1625 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 0.00
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 110.90 116.70
Усього за розділом III 1695 110.90 116.80
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00
Баланс 1900 28.80 33.80

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 0.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 0.00
Інші операційні доходи 2120 0.00
Інші операційні витрати 2180 0.10 0.80
Інші доходи 2240 0.00
Інші витрати 2270 0.00
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 0.00 0.00
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 0.10 0.80
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 -0.10 -0.80
Податок на прибуток 2300 0.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 -0.10 -0.80