Clarity Project
Prozorro Закупівлі Prozorro.Продажі Аукціони Увійти до системи Тарифи та оплата Про систему
Інформація
Дозвільні документи
Ліцензії (17)
Будівництво (30) Перевірки (10)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДТЕХ-ПРОМ"

#37433589

Розширена аналітика Prozorro та актуальні дані 130+ реєстрів - у тарифі «Повний доступ».

Купуйте доступ на рік, місяць, або навіть добу!

Фінансова звітність за 2022 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0.00 0.00
Основні засоби: 1010 11 963.00 8 397.80
первісна вартість 1011 26 057.00 26 612.10
знос 1012 14 094.00 18 214.30
Усього за розділом I 1095 11 963.00 8 397.80
II. Оборотні активи Запаси: 1100 20 728.00 33 323.40
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 11 577.00 18 341.40
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 658.90
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 6 814.00 1 834.60
Г роші та їх еквіваленти 1165 2 953.00 1 128.00
Інші оборотні активи 1190 246.00 209.20
Усього за розділом II 1195 42 318.00 55 495.50
Баланс 1300 54 281.00 63 893.30

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1.00 1.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 3 463.00 3 849.50
Усього за розділом I 1495 3 464.00 3 850.50
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 14 588.00 13 648.30
товари, роботи, послуги 1615 26 530.00 27 499.50
розрахунками з бюджетом 1620 1 545.00 68.20
у тому числі з податку на прибуток 1621 151.00
розрахунками зі страхування 1625 223.00 79.00
розрахунками з оплати праці 1630 894.00 177.60
Інші поточні зобов'язання 1690 7 037.00 18 570.20
Усього за розділом III 1695 36 229.00 46 394.50
Баланс 1900 54 281.00 63 893.30

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 74 596.40 104 553.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 67 273.70 95 358.00
Інші операційні доходи 2120 265.50
Інші операційні витрати 2180 6 588.00 8 513.00
Інші витрати 2270 500.00 10.00
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 74 861.90 104 553.00
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 74 361.70 103 881.00
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 500.20 672.00
Податок на прибуток 2300 113.70 261.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 386.50 411.00