Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Історія
ЄДРПОУ (11)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕО КЛАБ"

#37147837

Фінансова звітність за 2022 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
Основні засоби: 1010 19.10
первісна вартість 1011 165.00 165.00
знос 1012 145.90 165.00
Усього за розділом I 1095 19.10
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 3.10 3.10
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1 381.50 1 371.20
Г роші та їх еквіваленти 1165 40.50
Витрати майбутніх періодів 1170 0.40 0.60
Усього за розділом II 1195 1 425.50 1 374.90
Баланс 1300 1 444.60 1 374.90

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 10.00 10.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 829.00 908.50
Усього за розділом I 1495 839.00 918.50
товари, роботи, послуги 1615 458.60 452.20
розрахунками з бюджетом 1620 59.20
Інші поточні зобов'язання 1690 87.80 4.20
Усього за розділом III 1695 605.60 456.40
Баланс 1900 1 444.60 1 374.90

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 640.20 3 414.80
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 228.70 2 092.80
Інші операційні витрати 2180 328.50 1 628.40
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 640.20 3 414.80
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 557.20 3 721.20
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 83.00 -306.40
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 83.00 -306.40