Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФОРМАТ Л"

#36942717

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901205 Фінансова звітність мікропідприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Основні засоби: 1010 4.10 4.10
первісна вартість 1011 38.10 38.10
знос 1012 34.00 34.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 4.10 4.10
II. Оборотні активи Запаси 1100 393.90 496.90
Поточна дебіторська заборгованість 1155 2 138.90 1 446.20
Г роші та їх еквіваленти 1165 251.30 398.90
Інші оборотні активи 1190 1 222.30 1 222.30
Усього за розділом II 1195 4 006.40 3 284.90
Баланс 1300 4 010.50 3 289.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
Капітал 1400 0.90 0.90
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1 238.30 1 530.90
Усього за розділом I 1495 1 239.20 1 531.80
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Короткострокові кредити банків 1600 55.50 0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги 1615 1 598.10 1 363.40
розрахунками з бюджетом 1620 685.50 25.20
розрахунками зі страхування 1625 4.00 8.60
розрахунками з оплати праці 1630 13.80 16.20
Інші поточні зобов'язання 1690 414.40 343.80
Усього за розділом III 1695 2 771.30 1 757.20
Баланс 1900 4 010.50 3 289.00

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За попередній період, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 10 709.80 9 222.20
Інші доходи 2160 285.10 0.00
Разом доходи (2000 + 2160) 2280 10 994.90 9 222.20
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 9 610.00 8 702.10
Інші витрати 2165 1 092.30 300.70
Разом витрати (2050 + 2165) 2285 10 702.30 9 002.80
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 292.60 219.40
Податок на прибуток 2300 52.30 39.50
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування 2310 0.00 0.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310) 2350 240.30 179.90