Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Зовнішня інформація (2)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БРОКБРІДЖ"

#36698701

Фінансова звітність за 2022 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 11.60 3.90
первісна вартість 1001 160.80 160.80
накопичена амортизація 1002 149.20 156.90
Незавершені капітальні інвестиції 1005 44.20 690.80
Основні засоби: 1010 3 844.80 2 535.00
первісна вартість 1011 6 700.30 6 276.30
знос 1012 2 855.50 3 741.30
Усього за розділом I 1095 3 900.60 3 229.70
II. Оборотні активи Запаси: 1100 1 893.80 2 343.60
у тому числі готова продукція 1103 1 823.70 2 279.20
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 15 645.80 1 210.60
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 39.20 34.70
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 769.10 1 444.50
Г роші та їх еквіваленти 1165 3 867.60 308.10
Витрати майбутніх періодів 1170 317.60 543.90
Інші оборотні активи 1190 115.00 134.90
Усього за розділом II 1195 22 648.10 6 020.30
Баланс 1300 26 548.70 9 250.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 500.00 500.00
Резервний капітал 1415 131.90 131.90
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 6 073.10 -1 081.20
Усього за розділом I 1495 6 705.00 -449.30
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 592.20 965.70
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 1 002.90
товари, роботи, послуги 1615 12 623.40 6 678.80
розрахунками з бюджетом 1620 961.90 78.80
у тому числі з податку на прибуток 1621 512.70
розрахунками зі страхування 1625 4.10
розрахунками з оплати праці 1630 8.10
Інші поточні зобов'язання 1690 4 655.20 1 971.90
Усього за розділом III 1695 19 251.50 8 733.60
Баланс 1900 26 548.70 9 250.00

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 146 516.30 111 274.40
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 136 693.30 93 608.00
Інші операційні доходи 2120 1 103.50 5 199.30
Інші операційні витрати 2180 17 790.20 18 013.00
Інші доходи 2240 118.60
Інші витрати 2270 129.00 250.70
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 147 619.80 116 592.30
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 154 612.50 111 871.70
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 -6 992.70 4 720.60
Податок на прибуток 2300 849.70
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 -6 992.70 3 870.90