Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Зовнішня інформація (2)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БРОКБРІДЖ"

#36698701

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 68.10 27.10
первісна вартість 1001 130.80 145.80
накопичена амортизація 1002 62.70 118.70
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00 0.00
Основні засоби: 1010 2 009.70 6 406.20
первісна вартість 1011 4 079.90 9 189.70
знос 1012 2 070.20 2 783.50
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 2 077.80 6 433.30
II. Оборотні активи Запаси: 1100 127.90 751.60
у тому числі готова продукція 1103 109.00 687.30
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 2 649.50 4 577.20
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 4.80 297.90
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 524.30 914.40
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 2 240.30 2 583.70
Витрати майбутніх періодів 1170 130.10 213.30
Інші оборотні активи 1190 9.60 58.70
Усього за розділом II 1195 5 686.50 9 396.80
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 7 764.30 15 830.10

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 500.00 500.00
Додатковий капітал 1410 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 16.30 77.20
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1 222.30 2 256.90
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 1 738.60 2 834.10
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 256.90 1 273.80
Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 1 024.20
товари, роботи, послуги 1615 4 141.90 8 704.60
розрахунками з бюджетом 1620 309.00 244.50
у тому числі з податку на прибуток 1621 73.80 244.50
розрахунками зі страхування 1625 0.00 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 -8.20 2.50
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 1 326.10 1 746.40
Усього за розділом III 1695 5 768.80 11 722.20
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 7 764.30 15 830.10

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 66 900.20 47 838.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 54 482.20 38 432.70
Інші операційні доходи 2120 955.60 842.90
Інші операційні витрати 2180 11 974.00 8 842.90
Інші доходи 2240 0.00 0.60
Інші витрати 2270 59.60 0.00
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 67 855.80 48 681.50
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 66 515.80 47 275.60
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 1 340.00 1 405.90
Податок на прибуток 2300 244.50 186.80
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 1 095.50 1 219.10