Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Історія
ЄДРПОУ (40)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНСТРАКШН-ПОІНТ"

#36676468

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901205 Фінансова звітність мікропідприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Основні засоби: 1010 420.20 420.20
первісна вартість 1011 420.20 420.20
знос 1012 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 420.20 420.20
II. Оборотні активи Запаси 1100 0.20 0.20
Поточна дебіторська заборгованість 1155 3.20 3.20
Г роші та їх еквіваленти 1165 2.60 2.60
Інші оборотні активи 1190 0.00 0.00
Усього за розділом II 1195 6.00 6.00
Баланс 1300 426.20 426.20

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
Капітал 1400 500.00 500.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -110.70 -110.70
Усього за розділом I 1495 389.30 389.30
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги 1615 0.00 0.00
розрахунками з бюджетом 1620 0.00 0.00
розрахунками зі страхування 1625 0.00 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 36.90 36.90
Усього за розділом III 1695 36.90 36.90
Баланс 1900 426.20 426.20

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За попередній період, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 0.00 0.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 0.00 0.00
Інші доходи 2160 0.00 0.00
Інші витрати 2165 1.00 1.00
Разом доходи (2000 + 2160) 2280 0.00 0.00
Разом витрати (2050 + 2165) 2285 1.00 1.00
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 -1.00 -1.00
Податок на прибуток 2300 0.00 0.00
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування 2310 0.00 0.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310) 2350 -1.00 -1.00