Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація
Історія
ЄДРПОУ (19)
Дозвільні документи
Ліцензії (8)
ДАБІ (15) Перевірки (4)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНІ ІНДУСТРІЇ ПЛЮС"

#36552267

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0.00 0.00
первісна вартість 1001 0.00 0.00
накопичена амортизація 1002 0.00 0.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00 0.00
Основні засоби: 1010 308.50 222.30
первісна вартість 1011 648.00 658.70
знос 1012 339.50 436.40
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 308.50 222.30
II. Оборотні активи Запаси: 1100 1 096.10 1 242.70
у тому числі готова продукція 1103 0.00 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 516.50 288.10
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 2 521.50 2 769.50
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 15.50 40.10
Витрати майбутніх періодів 1170 300.00 300.00
Інші оборотні активи 1190 7.90 204.80
Усього за розділом II 1195 4 457.50 4 845.20
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 4 766.00 5 067.50

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 63.00 63.00
Додатковий капітал 1410 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 2 714.10 2 770.10
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 2 777.10 2 833.10
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 0.00
Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 1 848.50 829.70
розрахунками з бюджетом 1620 5.50 5.70
у тому числі з податку на прибуток 1621 3.30 5.70
розрахунками зі страхування 1625 6.50 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 29.50 32.80
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 98.90 1 366.20
Усього за розділом III 1695 1 988.90 2 234.40
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 4 766.00 5 067.50

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 46 447.70 46 079.70
Інші операційні доходи 2120 0.00 0.00
Інші доходи 2240 0.00 0.00
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 46 447.70 46 079.70
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 45 992.40 45 361.50
Інші операційні витрати 2180 387.00 524.00
Інші витрати 2270 0.00 0.00
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 46 379.40 45 885.50
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 68.30 194.20
Податок на прибуток 2300 12.30 35.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 56.00 159.20