Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (2)
Дозвільні документи
Ліцензії (5)
Перевірки (4)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАВІАСЕРВІС"

#36504056

Фінансова звітність за 2022 рік

J0900108 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 181.00 152.00
первісна вартість 1001 288.00 287.00
накопичена амортизація 1002 107.00 135.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 52.00
Основні засоби 1010 483.00 434.00
первісна вартість 1011 1 197.00 1 306.00
знос 1012 714.00 872.00
Усього за розділом I 1095 664.00 638.00
II. Оборотні активи Запаси 1100 1 766.00 1 696.00
Виробничі запаси 1101 1 766.00 1 696.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 23 087.00 6 360.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 446.00 433.00
з бюджетом 1135 1 713.00
з нарахованих доходів 1140 189.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 5 631.00 8 312.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 114 589.00 127 344.00
Рахунки в банках 1167 114 589.00 127 344.00
Витрати майбутніх періодів 1170 906.00 232.00
Інші оборотні активи 1190 39.00 170.00
Усього за розділом II 1195 146 653.00 146 260.00
Баланс 1300 147 317.00 146 898.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1 002.00 1 002.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 133 663.00 143 748.00
Усього за розділом I 1495 134 665.00 144 750.00
товари, роботи, послуги 1615 8 122.00 565.00
розрахунками з бюджетом 1620 2 002.00
у тому числі з податку на прибуток 1621 1 283.00
розрахунками зі страхування 1625 122.00
розрахунками з оплати праці 1630 603.00
за одержаними авансами 1635 771.00 835.00
Поточні забезпечення 1660 966.00 716.00
Інші поточні зобов’язання 1690 66.00 32.00
Усього за розділом ІІІ 1695 12 652.00 2 148.00
Баланс 1900 147 317.00 146 898.00

J0900207 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 24 100.00 164 593.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 19 824.00 110 431.00
Валовий: прибуток 2090 4 276.00 54 162.00
Інші операційні доходи 2120 34 123.00 26 184.00
Адміністративні витрати 2130 9 779.00 17 791.00
Витрати на збут 2150 5.00
Інші операційні витрати 2180 15 980.00 28 322.00
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 12 640.00 34 228.00
Інші фінансові доходи 2220 439.00 1 495.00
Інші доходи 2240 687.00
Інші витрати 2270 264.00
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 13 079.00 36 146.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -2 994.00 -6 514.00
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 10 085.00 29 632.00

Сукупний дохід

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 10 085.00 29 632.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати 2500 1 422.00 7 699.00
Витрати на оплату праці 2505 7 732.00 30 435.00
Відрахування на соціальні заходи 2510 1 700.00 6 408.00
Амортизація 2515 186.00 448.00
Інші операційні витрати 2520 27 542.00 86 881.00
Разом 2550 38 582.00 131 871.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн

J0900904 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Рух коштів у результаті операційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 46 191.00 193 983.00
Повернення податків і зборів 3005 1 960.00
Цільового фінансування 3010 15.00
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 191.00 1 365.00
Надходження від повернення авансів 3020 41.00 20.00
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 5 350.00 613.00
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 12.00
Надходження від операційної оренди 3040 678.00 656.00
Інші надходження 3095 70.00 415.00
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 3100 31 616.00 54 164.00
Праці 3105 7 036.00 25 101.00
Відрахувань на соціальні заходи 3110 1 836.00 6 807.00
Зобов'язань з податків і зборів 3115 7 758.00 26 286.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 4 332.00 5 100.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 1 713.00 14 912.00
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 6 273.00
Витрачання на оплату авансів 3135 11 095.00 57 194.00
Інші витрачання 3190 1 488.00 308.00
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -8 296.00 29 167.00

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
необоротних активів 3205 51.00
Надходження від отриманих: відсотків 3215 1 398.00
Надходження від погашення позик 3230 11 900.00 1 000.00
Витрачання на надання позик 3275 14 600.00 2 500.00
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -2 700.00 -51.00

Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Власного капіталу 3300 1 001.00
Сплату дивідендів 3355 2 805.00
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -1 804.00
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -10 996.00 27 312.00
Залишок коштів на початок року 3405 114 589.00 89 825.00
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 23 751.00 -2 548.00
Залишок коштів на кінець року 3415 127 344.00 114 589.00

J0901005 Звіт про власний капітал

S0105008

S0106006