Clarity Project
Prozorro Закупівлі Prozorro.Продажі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (2)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ЛІТАН"

#36440036

Фінансова звітність за 2022 рік

J0900108 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 4.00
первісна вартість 1001 23.00 23.00
накопичена амортизація 1002 19.00 23.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 27.00 3.00
Основні засоби 1010 227.00 163.00
первісна вартість 1011 1 542.00 1 600.00
знос 1012 1 315.00 1 437.00
Відстрочені податкові активи 1045 1.00 3 289.00
Усього за розділом I 1095 259.00 3 455.00
II. Оборотні активи Запаси 1100 78 296.00 61 217.00
Виробничі запаси 1101 64 538.00 49 126.00
Товари 1104 13 758.00 12 091.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 41 559.00 2 473.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 9 549.00 3 668.00
з бюджетом 1135 2 393.00 2 362.00
з нарахованих доходів 1140 82.00 250.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 85.00 8.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 25 742.00 39 751.00
Рахунки в банках 1167 25 742.00 39 751.00
Витрати майбутніх періодів 1170 88.00 85.00
Інші оборотні активи 1190 2 870.00 2 191.00
Усього за розділом II 1195 160 664.00 112 005.00
Баланс 1300 160 923.00 115 460.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 70.00 70.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 112 647.00 67 155.00
Усього за розділом I 1495 112 717.00 67 225.00
товари, роботи, послуги 1615 25 539.00 29 063.00
розрахунками з бюджетом 1620 373.00 2 432.00
у тому числі з податку на прибуток 1621 373.00
за одержаними авансами 1635 17 201.00 13 031.00
за розрахунками з учасниками 1640 427.00
Поточні забезпечення 1660 1 522.00 1 505.00
Інші поточні зобов’язання 1690 3 144.00 2 204.00
Усього за розділом ІІІ 1695 48 206.00 48 235.00
Баланс 1900 160 923.00 115 460.00

J0900207 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 49 842.00 324 156.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 34 317.00 265 336.00
Валовий: прибуток 2090 15 525.00 58 820.00
Інші операційні доходи 2120 3 654.00 5 011.00
Адміністративні витрати 2130 4 682.00 6 061.00
Витрати на збут 2150 5 431.00 12 219.00
Інші операційні витрати 2180 34 449.00 14 588.00
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 30 963.00
збиток 2195 25 383.00
Інші фінансові доходи 2220 2 112.00 37.00
Інші витрати 2270 180.00
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 30 820.00
збиток 2295 23 271.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 3 288.00 -5 559.00
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 25 261.00
збиток 2355 19 983.00

Сукупний дохід

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -19 983.00 25 261.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати 2500 637.00 1 059.00
Витрати на оплату праці 2505 5 498.00 6 139.00
Відрахування на соціальні заходи 2510 1 180.00 1 359.00
Амортизація 2515 130.00 147.00
Інші операційні витрати 2520 37 117.00 24 029.00
Разом 2550 44 562.00 32 733.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн