Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РОЯЛ-ТРЕНД"

#36312702

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0.00 0.00
первісна вартість 1001 0.00 0.00
накопичена амортизація 1002 0.00 0.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 6.00 19.00
Основні засоби: 1010 68.30 111.10
первісна вартість 1011 447.80 524.70
знос 1012 379.50 413.60
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 74.30 130.10
II. Оборотні активи Запаси: 1100 24.00 0.70
у тому числі готова продукція 1103 0.00 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 90.30 55.70
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0.00 0.00
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 34.50 0.00
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 0.90 0.90
Витрати майбутніх періодів 1170 0.00 0.00
Інші оборотні активи 1190 2.70 0.00
Усього за розділом II 1195 152.40 57.30
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 226.70 187.40

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 61.00 61.00
Додатковий капітал 1410 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 99.70 97.60
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 160.70 158.60
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 0.00
Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 53.10 19.90
розрахунками з бюджетом 1620 6.70 8.20
у тому числі з податку на прибуток 1621 0.00 1.00
розрахунками зі страхування 1625 0.00 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 0.00 0.00
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 6.20 0.70
Усього за розділом III 1695 66.00 28.80
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 226.70 187.40

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 1 194.70 1 862.30
Інші операційні доходи 2120 0.00 0.00
Інші доходи 2240 0.00 0.00
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 1 194.70 1 862.30
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 928.00 1 437.90
Інші операційні витрати 2180 261.10 414.70
Інші витрати 2270 0.00 0.00
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 1 189.10 1 852.60
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 5.60 9.70
Податок на прибуток 2300 1.00 1.70
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 4.60 8.00