Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація
Історія
ЄДРПОУ (22)
Дозвільні документи
Ліцензії (3)

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АГЕНЦІЯ ВІДЕОРІШЕНЬ"

#36299802

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0.00 0.00
первісна вартість 1001 0.00 0.00
накопичена амортизація 1002 0.00 0.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00 0.00
Основні засоби: 1010 78.00 61.60
первісна вартість 1011 185.60 185.60
знос 1012 107.60 124.00
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 17.50 17.50
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 95.50 79.10
II. Оборотні активи Запаси: 1100 0.00 0.00
у тому числі готова продукція 1103 0.00 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 18.00 0.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 1.40 1.30
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0.00 0.00
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 12.30 24.60
Витрати майбутніх періодів 1170 0.00 0.00
Інші оборотні активи 1190 0.10 0.30
Усього за розділом II 1195 31.80 26.20
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 127.30 105.30

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 53.10 53.10
Додатковий капітал 1410 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -30.60 26.30
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 22.50 79.40
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 0.00
Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 11.40 12.10
розрахунками з бюджетом 1620 2.10 12.30
у тому числі з податку на прибуток 1621 2.00 0.00
розрахунками зі страхування 1625 0.00 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 1.30 1.50
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 90.00 0.00
Усього за розділом III 1695 104.80 25.90
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 127.30 105.30

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 288.80 231.80
Інші операційні доходи 2120 0.00 0.00
Інші доходи 2240 0.00 0.00
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 288.80 231.80
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 210.00 183.70
Інші операційні витрати 2180 9.40 13.50
Інші витрати 2270 0.00 0.00
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 219.40 197.20
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 69.40 34.60
Податок на прибуток 2300 12.50 2.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 56.90 32.60