Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація
Історія
ЄДРПОУ (32)
ДАБІ (9) Перевірки (4)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТБУД"

#36263632

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0.00 5.70
первісна вартість 1001 0.00 6.70
накопичена амортизація 1002 0.00 1.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 53 643.90 2 275.20
Основні засоби: 1010 2 130.80 77 202.70
первісна вартість 1011 3 500.60 82 045.10
знос 1012 1 369.80 4 842.40
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 55 774.70 79 483.60
II. Оборотні активи Запаси: 1100 11 816.70 7 110.00
у тому числі готова продукція 1103 0.00 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 2 368.00 2 596.90
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 4 320.10 7 435.10
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 16 336.20 6 584.10
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 32.80 194.00
Витрати майбутніх періодів 1170 447.60 459.90
Інші оборотні активи 1190 10 217.40 7 851.90
Усього за розділом II 1195 45 538.80 32 231.90
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 101 313.50 111 715.50

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 35 000.00 35 000.00
Додатковий капітал 1410 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 118.70 118.70
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 2 092.00 2 593.80
Неоплачений капітал 1425 13 830.00 8 485.20
Усього за розділом I 1495 23 380.70 29 227.30
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 75.90
Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 797.60 186.90
розрахунками з бюджетом 1620 116.40 2 659.40
у тому числі з податку на прибуток 1621 33.20 111.10
розрахунками зі страхування 1625 8.70 0.80
розрахунками з оплати праці 1630 32.00 2.90
Доходи майбутніх періодів 1665 49 104.10 43 886.80
Інші поточні зобов'язання 1690 27 874.00 35 675.50
Усього за розділом III 1695 77 932.80 82 412.30
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 101 313.50 111 715.50

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 13 387.10 1 968.90
Інші операційні доходи 2120 106.90 0.00
Інші доходи 2240 0.00 0.00
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 13 494.00 1 968.90
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 4 614.40 1 012.20
Інші операційні витрати 2180 8 262.40 772.00
Інші витрати 2270 0.00 0.00
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 12 876.80 1 784.20
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 617.20 184.70
Податок на прибуток 2300 111.10 33.20
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 506.10 151.50