Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Перевірки (1)

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "СТО ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ ЧЕРКАСИ "

#36196443

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901205 Фінансова звітність мікропідприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Основні засоби: 1010 351.10 279.00
первісна вартість 1011 762.60 819.40
знос 1012 411.50 540.40
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 351.10 279.00
II. Оборотні активи Запаси 1100 1 395.10 1 426.50
Поточна дебіторська заборгованість 1155 6.60 36.20
Г роші та їх еквіваленти 1165 1 335.00 1 634.80
Інші оборотні активи 1190 0.00 0.00
Усього за розділом II 1195 2 736.70 3 097.50
Баланс 1300 3 087.80 3 376.50

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
Капітал 1400 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 0.00 0.00
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 3 033.30 3 333.80
III. Поточні зобов'язання Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги 1615 54.50 42.70
розрахунками з бюджетом 1620 0.00 0.00
розрахунками зі страхування 1625 0.00 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 0.00 0.00
Усього за розділом III 1695 54.50 42.70
Баланс 1900 3 087.80 3 376.50

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За попередній період, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 0.00 0.00
Інші доходи 2160 17 411.30 14 767.50
Разом доходи (2000 + 2160) 2280 17 411.30 14 767.50
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 0.00 0.00
Інші витрати 2165 17 197.70 13 579.60
Разом витрати (2050 + 2165) 2285 17 197.70 13 579.60
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 213.60 1 187.90
Податок на прибуток 2300 0.00 0.00
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування 2310 0.00 0.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310) 2350 213.60 1 187.90