Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (1)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМЕНЕРГООБЛАДНАННЯ"

#36187486

Фінансова звітність за 2022 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 117.50 116.60
первісна вартість 1001 124.60 124.60
накопичена амортизація 1002 7.10 8.00
Основні засоби: 1010 12 493.00 10 480.40
первісна вартість 1011 21 652.10 24 304.20
знос 1012 9 159.10 13 823.80
Усього за розділом I 1095 12 610.50 10 597.00
II. Оборотні активи Запаси: 1100 16 084.70 29 995.60
у тому числі готова продукція 1103 15 972.20 29 908.80
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 16 927.20 7 648.90
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 58.70 4 472.20
у тому числі з податку на прибуток 1136 18.80
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1 228.40 75 097.90
Г роші та їх еквіваленти 1165 1.90 67 792.60
Витрати майбутніх періодів 1170 62.20 19.60
Інші оборотні активи 1190 609.10 1 968.30
Усього за розділом II 1195 34 972.20 186 995.10
Баланс 1300 47 582.70 197 592.10

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 1 000.00 1 000.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 10 425.10 75 873.40
Усього за розділом I 1495 11 425.10 76 873.40
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 712.40 54.70
Короткострокові кредити банків 1600 378.70
товари, роботи, послуги 1615 22 022.20 45 255.40
розрахунками з бюджетом 1620 24.50 13 229.60
у тому числі з податку на прибуток 1621 13 203.40
розрахунками з оплати праці 1630 29.20 38.10
Інші поточні зобов'язання 1690 12 990.60 62 140.90
Усього за розділом III 1695 35 445.20 120 664.00
Баланс 1900 47 582.70 197 592.10

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 453 144.30 47 729.60
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 264 159.60 30 688.60
Інші операційні доходи 2120 2 889.20 1 081.70
Інші операційні витрати 2180 106 389.40 16 038.10
Інші витрати 2270 457.20 295.80
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 456 033.50 48 811.30
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 371 006.20 47 022.50
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 85 027.30 1 788.80
Податок на прибуток 2300 15 397.40 327.90
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 69 629.90 1 460.90