Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Дозвільні документи
Ліцензії (1)
ДАБІ (3) Перевірки (2)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛУЦЬК-ЕКСПО"

#36181018

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0.00 0.00
первісна вартість 1001 0.00 0.00
накопичена амортизація 1002 0.00 0.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00 0.00
Основні засоби: 1010 442.70 350.40
первісна вартість 1011 1 786.60 1 833.20
знос 1012 1 343.90 1 482.80
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 7 497.20
Усього за розділом I 1095 442.70 7 847.60
II. Оборотні активи Запаси: 1100 6 787.70 9 853.90
у тому числі готова продукція 1103 0.00 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 2 131.40 2 835.70
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0.00 513.90
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0.00 0.00
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 1 149.20 0.10
Витрати майбутніх періодів 1170 0.00 0.00
Інші оборотні активи 1190 0.00 0.00
Усього за розділом II 1195 10 068.30 13 203.60
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 10 511.00 21 051.20

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 984.50 984.50
Додатковий капітал 1410 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 13.50 13.50
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 7 791.70 10 655.80
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 8 789.70 11 653.80
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 0.00
Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 5 787.00
товари, роботи, послуги 1615 1 360.30 3 289.40
розрахунками з бюджетом 1620 226.40 321.00
у тому числі з податку на прибуток 1621 150.80 321.00
розрахунками зі страхування 1625 25.90 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 108.70 0.00
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 0.00 0.00
Усього за розділом III 1695 1 721.30 9 397.40
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 10 511.00 21 051.20

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 96 661.70 77 286.50
Інші операційні доходи 2120 3.20 5.50
Інші доходи 2240 0.40 0.00
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 96 665.30 77 292.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 82 504.00 64 092.50
Інші операційні витрати 2180 10 450.00 10 336.40
Інші витрати 2270 218.60 184.50
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 93 172.60 74 613.40
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 3 492.70 2 678.60
Податок на прибуток 2300 628.60 482.10
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 2 864.10 2 196.50