Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Історія
ЄДРПОУ (36)
Дозвільні документи
Ліцензії (2)
Перевірки (3)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЧЕЛЯПІ"

#36079096

Фінансова звітність за 2021 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0.00 0.00
первісна вартість 1001 0.00 0.00
накопичена амортизація 1002 0.00 0.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00 0.00
Основні засоби: 1010 35.80 5.40
первісна вартість 1011 93.00 47.70
знос 1012 57.20 42.30
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 1.50 2.40
Усього за розділом I 1095 37.30 7.80
II. Оборотні активи Запаси: 1100 14.80 0.00
у тому числі готова продукція 1103 14.00 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 0.00 2.40
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0.00 0.00
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0.00 0.00
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 2.70 1.70
Витрати майбутніх періодів 1170 2.00 0.00
Інші оборотні активи 1190 5.20 0.00
Усього за розділом II 1195 24.70 4.10
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 62.00 11.90

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 60.00 60.00
Додатковий капітал 1410 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -132.10 -244.70
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 -72.10 -184.70
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 5.30 0.00
Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 26.50 0.50
розрахунками з бюджетом 1620 9.90 1.00
у тому числі з податку на прибуток 1621 0.00 0.00
розрахунками зі страхування 1625 5.50 1.40
розрахунками з оплати праці 1630 28.50 5.30
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 58.40 188.40
Усього за розділом III 1695 128.80 196.60
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 62.00 11.90

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 111.90 445.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 28.10 161.40
Інші операційні доходи 2120 0.00 5.80
Інші операційні витрати 2180 196.40 352.50
Інші доходи 2240 0.00 0.00
Інші витрати 2270 0.00 0.00
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 111.90 450.80
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 224.50 513.90
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 -112.60 -63.10
Податок на прибуток 2300 0.00 0.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 -112.60 -63.10