Clarity Project
Prozorro Закупівлі Prozorro.Продажі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (1)
Дозвільні документи
Ліцензії (7)
Будівництво (10) Перевірки (1)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІНО-ФОРТ, ЛТД"

#36065172

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901205 Фінансова звітність мікропідприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Основні засоби: 1010 0.00 0.00
первісна вартість 1011 2.80 2.80
знос 1012 2.80 2.80
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 0.00 0.00
II. Оборотні активи Запаси 1100 51.30 51.30
Поточна дебіторська заборгованість 1155 1 045.30 1 605.50
Г роші та їх еквіваленти 1165 93.70 75.30
Інші оборотні активи 1190 35.50 35.50
Усього за розділом II 1195 1 225.80 1 769.30
Баланс 1300 1 225.80 1 769.30

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
Капітал 1400 52.50 52.50
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 136.20 136.60
Усього за розділом I 1495 188.70 189.10
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги 1615 995.60 1 545.00
розрахунками з бюджетом 1620 21.80 25.00
розрахунками зі страхування 1625 1.80 0.30
розрахунками з оплати праці 1630 9.00 1.00
Інші поточні зобов'язання 1690 8.90 8.90
Усього за розділом III 1695 1 037.10 1 580.20
Баланс 1900 1 225.80 1 769.30

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За попередній період, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 116.70 2 743.10
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 0.00 2 550.80
Інші доходи 2160 0.00 0.40
Інші витрати 2165 116.20 186.00
Разом доходи (2000 + 2160) 2280 116.70 2 743.50
Разом витрати (2050 + 2165) 2285 116.20 2 736.80
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 0.50 6.70
Податок на прибуток 2300 0.10 1.20
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування 2310 0.00 0.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310) 2350 0.40 5.50