Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація
Історія
ЄДРПОУ (17)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ХВП-ВИРОБНИЦТВО"

#35970518

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901205 Фінансова звітність мікропідприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Основні засоби: 1010 2.90 2.90
первісна вартість 1011 9.20 9.20
знос 1012 6.30 6.30
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 2.90 2.90
II. Оборотні активи Запаси 1100 9.20 9.20
Поточна дебіторська заборгованість 1155 186.50 186.50
Г роші та їх еквіваленти 1165 0.70 0.70
Інші оборотні активи 1190 0.00 0.00
Усього за розділом II 1195 186.40 186.40
Баланс 1300 199.30 199.30

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
Капітал 1400 121.00 121.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 78.30 78.30
Усього за розділом I 1495 199.30 199.30
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги 1615 0.00 0.00
розрахунками з бюджетом 1620 0.00 0.00
розрахунками зі страхування 1625 0.00 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 0.00 0.00
Усього за розділом III 1695 0.00 0.00
Баланс 1900 199.30 199.30

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За попередній період, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 0.00 0.00
Інші доходи 2160 0.00 0.00
Разом доходи (2000 + 2160) 2280 0.00 0.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 0.00 0.00
Інші витрати 2165 0.00 0.00
Разом витрати (2050 + 2165) 2285 0.00 0.00
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 0.00 0.00
Податок на прибуток 2300 0.00 0.00
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування 2310 0.00 0.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310) 2350 0.00 0.00