Clarity Project
Prozorro Закупівлі Prozorro.Продажі Аукціони Увійти до системи Тарифи та оплата Про систему
Інформація
Історія
ЄДРПОУ (7)
Дозвільні документи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "УКРТАТНАФТА ЛТД"

#35939326

Розширена аналітика Prozorro та актуальні дані 130+ реєстрів - у тарифі «Повний доступ».

Купуйте доступ на рік, місяць, або навіть добу!

Фінансова звітність за 2022 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 2.90 0.00
первісна вартість 1001 58.30 58.30
накопичена амортизація 1002 55.40 58.30
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00
Основні засоби: 1010 78 681.70 74 216.70
первісна вартість 1011 203 520.00 203 519.90
знос 1012 124 838.30 129 303.20
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00
Усього за розділом I 1095 78 684.60 74 216.70
II. Оборотні активи Запаси: 1100 232.80 232.00
у тому числі готова продукція 1103 232.00 232.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 922.90 13 530.10
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0.50 106.30
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 11 500.00 14 340.00
Поточні фінансові інвестиції 1160 2 121.10 2 121.10
Г роші та їх еквіваленти 1165 11 496.80 2 693.10
Витрати майбутніх періодів 1170 10.70 11.40
Інші оборотні активи 1190 81.00
Усього за розділом II 1195 26 365.80 33 034.00
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00
Баланс 1300 105 050.40 107 250.70

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 100.00 100.00
Додатковий капітал 1410 97 995.60 97 995.60
Резервний капітал 1415 283.50 283.50
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 4 472.90 8 403.90
Неоплачений капітал 1425 0.00
Усього за розділом I 1495 102 852.00 106 783.00
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00
Короткострокові кредити банків 1600 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00
товари, роботи, послуги 1615 158.30 286.80
розрахунками з бюджетом 1620 1 991.00 22.30
у тому числі з податку на прибуток 1621 0.00
розрахунками зі страхування 1625 2.10 23.40
розрахунками з оплати праці 1630 46.60 85.90
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 0.40 49.30
Усього за розділом III 1695 2 198.40 467.70
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00
Баланс 1900 105 050.40 107 250.70

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 22 484.70 19 318.30
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 4 460.10 3 980.30
Інші операційні доходи 2120 0.00
Інші операційні витрати 2180 5 677.10 4 321.20
Інші доходи 2240 838.50 773.40
Інші витрати 2270 2 555.00 1 675.00
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 23 323.20 20 091.70
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 12 692.20 9 976.50
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 10 631.00 10 115.20
Податок на прибуток 2300 492.10 1 820.70
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 10 138.90 8 294.50