Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМ-КОНСУЛЬТАНТ"

#35691773

Фінансова звітність за 2021 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0.00 0.00
первісна вартість 1001 0.00 0.00
накопичена амортизація 1002 0.00 0.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00 0.00
Основні засоби: 1010 15.70 11.20
первісна вартість 1011 140.80 313.00
знос 1012 125.10 301.80
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 15.70 11.20
II. Оборотні активи Запаси: 1100 1.10 0.00
у тому числі готова продукція 1103 0.00 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 375.50 1 567.30
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0.00 54.10
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 101 297.50 424 255.20
Поточні фінансові інвестиції 1160 202 907.60 132 030.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 3 952.30 22 004.90
Витрати майбутніх періодів 1170 2.80 534.60
Інші оборотні активи 1190 2 140.00 788.70
Усього за розділом II 1195 310 676.80 581 234.80
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 310 692.50 581 246.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 200.00 114.00
Додатковий капітал 1410 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -172 094.20 -113 342.70
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 -171 894.20 -113 228.70
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 221.60
Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 1 043.00 2 670.70
розрахунками з бюджетом 1620 939.20 0.00
у тому числі з податку на прибуток 1621 0.00 0.00
розрахунками зі страхування 1625 0.00 765.00
розрахунками з оплати праці 1630 0.00 8.90
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 480 604.50 690 808.50
Усього за розділом III 1695 482 586.70 694 253.10
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 310 692.50 581 246.00

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 325 347.30 21 319.80
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 232 219.50 2 950.20
Інші операційні доходи 2120 7 451.90 33 185.00
Інші операційні витрати 2180 36 172.30 5 384.00
Інші доходи 2240 166 192.90 603 768.90
Інші витрати 2270 171 848.80 789 761.40
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 498 992.10 658 273.70
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 440 240.60 798 095.60
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 58 751.50 -139 821.90
Податок на прибуток 2300 0.00 0.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 58 751.50 -139 821.90