Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДС-ТЕХНО"

#35646013

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0.00 0.00
первісна вартість 1001 0.00 0.00
накопичена амортизація 1002 0.00 0.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00 0.00
Основні засоби: 1010 44.00 262.20
первісна вартість 1011 131.10 484.20
знос 1012 87.10 222.00
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 44.00 262.20
II. Оборотні активи Запаси: 1100 102.10 89.90
у тому числі готова продукція 1103 0.00 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 5.20 10.50
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0.00 0.00
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 29.20 39.10
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 187.40 9.00
Витрати майбутніх періодів 1170 0.00 0.90
Інші оборотні активи 1190 0.50 0.30
Усього за розділом II 1195 324.40 149.70
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 368.40 411.90

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 18.00 18.00
Додатковий капітал 1410 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 155.40 342.20
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 173.40 360.20
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 0.00
Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 176.20 8.50
розрахунками з бюджетом 1620 13.40 41.00
у тому числі з податку на прибуток 1621 6.80 41.00
розрахунками зі страхування 1625 0.00 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 0.00 0.00
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 5.40 2.20
Усього за розділом III 1695 195.00 51.70
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 368.40 411.90

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 1 142.50 1 850.40
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 489.30 1 161.30
Інші операційні доходи 2120 2.80 0.00
Інші операційні витрати 2180 427.60 651.20
Інші доходи 2240 0.00 0.00
Інші витрати 2270 0.60 0.00
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 1 145.30 1 850.40
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 917.50 1 812.50
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 227.80 37.90
Податок на прибуток 2300 41.00 6.80
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 186.80 31.10