Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
SMIDA
Річна звітність:
2017 2018 2019 2020
Зовнішня інформація (2)
Дозвільні документи
Ліцензії (3)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА АГЕНЦІЯ З ПОВЕРНЕННЯ БОРГІВ"

#35625014

Фінансова звітність за 2022 рік

J0900108 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 240.00 182.00
первісна вартість 1001 631.00 631.00
накопичена амортизація 1002 391.00 449.00
Основні засоби 1010 32.00 96.00
первісна вартість 1011 880.00 927.00
знос 1012 848.00 831.00
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 9.00 18.00
Інші необоротні активи 1090 760.00 358.00
Усього за розділом I 1095 1 041.00 654.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 83.00 14.00
з бюджетом 1135 25.00 69.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 299.00 15 226.00
Поточні фінансові інвестиції 1160 79 021.00 60 709.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 24 126.00 16 768.00
Рахунки в банках 1167 24 126.00 16 768.00
Витрати майбутніх періодів 1170 50.00 8.00
Інші оборотні активи 1190 421.00 737.00
Усього за розділом II 1195 104 025.00 93 531.00
Баланс 1300 105 066.00 94 185.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 40 000.00 40 000.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -16 388.00 -13 103.00
Усього за розділом I 1495 23 612.00 26 897.00
Інші довгострокові зобов’язання 1515 40 369.00 40 371.00
Усього за розділом II 1595 40 369.00 40 371.00
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 428.00 40.00
товари, роботи, послуги 1615 6.00
розрахунками з бюджетом 1620 1 959.00 613.00
у тому числі з податку на прибуток 1621 1 959.00 597.00
розрахунками зі страхування 1625 1.00
розрахунками з оплати праці 1630 50.00 3.00
за розрахунками з учасниками 1640 395.00 1 000.00
Поточні забезпечення 1660 8 534.00 9 771.00
Доходи майбутніх періодів 1665 22 035.00 11 140.00
Інші поточні зобов’язання 1690 7 683.00 4 344.00
Усього за розділом ІІІ 1695 41 085.00 26 917.00
Баланс 1900 105 066.00 94 185.00

J0900207 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 114 558.00 107 631.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 34 001.00 48 340.00
Валовий: прибуток 2090 80 557.00 59 291.00
Інші операційні доходи 2120 6 655.00 9 390.00
Адміністративні витрати 2130 42 382.00 37 223.00
Інші операційні витрати 2180 44 657.00 57 217.00
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 173.00
збиток 2195 25 759.00
Інші фінансові доходи 2220 3 742.00 530.00
Інші доходи 2240 13 135.00 87 923.00
Фінансові витрати 2250 10 061.00 11 067.00
Інші витрати 2270 36 345.00
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 6 989.00 15 282.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -1 682.00 -2 751.00
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 5 307.00 12 531.00

Сукупний дохід

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 5 307.00 12 531.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати 2500 389.00 232.00
Витрати на оплату праці 2505 24 961.00 21 758.00
Відрахування на соціальні заходи 2510 2 470.00 2 516.00
Амортизація 2515 237.00 230.00
Інші операційні витрати 2520 55 819.00 69 717.00
Разом 2550 83 876.00 94 453.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн

J0900904 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Рух коштів у результаті операційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 131 935.00 160 373.00
Повернення податків і зборів 3005 566.00 542.00
Цільового фінансування 3010 515.00 794.00
Інші надходження 3095 1 939.00 106 911.00
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 3100 19 664.00 26 621.00
Праці 3105 39 574.00 34 648.00
Відрахувань на соціальні заходи 3110 8 365.00 8 234.00
Зобов'язань з податків і зборів 3115 12 604.00 9 299.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 3 044.00 1 001.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 4.00
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 9 560.00 8 294.00
Інші витрачання 3190 39 558.00 155 462.00
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 15 190.00 34 356.00

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від отриманих: відсотків 3215 3 742.00 1 559.00
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 3 742.00 1 559.00

Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Отримання позик 3305 78 000.00 32 400.00
Погашення позик 3350 93 000.00 32 400.00
Сплату дивідендів 3355 1 394.00 6 189.00
Витрачання на сплату відсотків 3360 9 973.00 10 973.00
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -26 367.00 -17 162.00
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -7 435.00 18 753.00
Залишок коштів на початок року 3405 24 126.00 5 381.00
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 77.00 -8.00
Залишок коштів на кінець року 3415 16 768.00 24 126.00

J0901005 Звіт про власний капітал

S0105008