Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Зовнішня інформація (1) ДАБІ (15) Перевірки (2)

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "Б.В.В.-БУД"

#35558964

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0.00 0.00
первісна вартість 1001 0.00 0.00
накопичена амортизація 1002 0.00 0.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 533.10 533.10
Основні засоби: 1010 7 068.70 11 537.40
первісна вартість 1011 13 014.40 22 118.60
знос 1012 5 945.70 10 581.20
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 7 601.80 12 070.50
II. Оборотні активи Запаси: 1100 342.30 312.40
у тому числі готова продукція 1103 0.00 81.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 948.50 347.60
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0.00 0.00
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0.00 0.00
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 752.10 32.80
Витрати майбутніх періодів 1170 0.00 0.00
Інші оборотні активи 1190 0.00 0.00
Усього за розділом II 1195 2 042.90 692.80
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 9 644.70 12 763.30

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 21.00 21.00
Додатковий капітал 1410 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 3 337.60 5 473.50
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 3 358.60 5 494.50
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 0.00
Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 5 095.70 6 465.00
розрахунками з бюджетом 1620 0.00 85.10
у тому числі з податку на прибуток 1621 0.00 0.00
розрахунками зі страхування 1625 85.10 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 386.60 0.00
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 718.70 718.70
Усього за розділом III 1695 6 286.10 7 268.80
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 9 644.70 12 763.30

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 109 380.10 65 574.10
Інші операційні доходи 2120 0.00 0.00
Інші доходи 2240 0.00 0.00
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 109 380.10 65 574.10
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 78 208.10 51 736.10
Інші операційні витрати 2180 28 567.30 12 984.80
Інші витрати 2270 0.00 0.00
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 106 775.40 64 720.90
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 2 604.70 853.20
Податок на прибуток 2300 468.80 153.60
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 2 135.90 699.60