Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Історія
ЄДРПОУ (38)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕДЕЛЬБУРГ ДЕВЕЛОПМЕНТ"

#35466539

Фінансова звітність за 2022 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 74.00 60.80
первісна вартість 1001 132.60 132.60
накопичена амортизація 1002 58.60 71.80
Незавершені капітальні інвестиції 1005 327.60 327.60
Основні засоби: 1010 81.20 70.70
первісна вартість 1011 1 055.10 1 055.10
знос 1012 973.90 984.40
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 21 543.20 21 563.20
Усього за розділом I 1095 22 026.00 22 022.30
II. Оборотні активи Запаси: 1100 30.80 11.50
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 670.70 1 233.50
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 95.60 2.90
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1 942.80 2 251.20
Г роші та їх еквіваленти 1165 574.20 234.50
Витрати майбутніх періодів 1170 20.20 17.40
Інші оборотні активи 1190 26.10 1.50
Усього за розділом II 1195 3 360.40 3 752.50
Баланс 1300 25 386.40 25 774.80

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 19 569.00 19 569.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -7 745.60 -7 152.90
Усього за розділом I 1495 11 823.40 12 416.10
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 117.20 167.40
товари, роботи, послуги 1615 154.70 67.50
розрахунками з бюджетом 1620 13.70
Інші поточні зобов'язання 1690 13 291.10 13 110.10
Усього за розділом III 1695 13 445.80 13 191.30
Баланс 1900 25 386.40 25 774.80

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 2 006.70 2 735.20
Інші операційні витрати 2180 1 421.10 2 884.40
Інші доходи 2240 7.00 2 998.80
Інші витрати 2270 2 980.50
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 2 013.70 5 734.00
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 1 421.10 5 864.90
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 592.60 -130.90
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 592.60 -130.90