Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Зовнішня інформація (1) ДАБІ (109) Перевірки (12)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАНІСЛАВСЬКИЙ"

#35422271

Фінансова звітність за 2021 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0.00 0.00
первісна вартість 1001 0.00 0.00
накопичена амортизація 1002 0.00 0.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 4 018.60 0.00
Основні засоби: 1010 15 694.40 16 477.90
первісна вартість 1011 40 540.30 44 966.60
знос 1012 24 845.90 28 488.70
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 19 713.00 16 477.90
II. Оборотні активи Запаси: 1100 7 452.40 16 834.90
у тому числі готова продукція 1103 0.00 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 1 446.40 5 915.50
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0.00 0.00
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 6 026.20 2 525.10
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 1 641.60 319.90
Витрати майбутніх періодів 1170 0.00 0.00
Інші оборотні активи 1190 2 150.00 1 764.90
Усього за розділом II 1195 18 716.60 27 360.30
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 38 429.60 43 838.20

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 10 000.00 10 000.00
Додатковий капітал 1410 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 16 313.70 16 793.80
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 26 313.70 26 793.80
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 0.00
Короткострокові кредити банків 1600 3 000.00 5 000.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 1 404.80 1 454.90
розрахунками з бюджетом 1620 0.00 0.00
у тому числі з податку на прибуток 1621 0.00 0.00
розрахунками зі страхування 1625 0.00 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 0.00 0.00
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 7 711.10 10 589.50
Усього за розділом III 1695 12 115.90 17 044.40
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 38 429.60 43 838.20

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 61 597.70 88 597.70
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 58 924.90 84 802.50
Інші операційні доходи 2120 18.70 0.00
Інші операційні витрати 2180 24.10 0.00
Інші доходи 2240 0.00 44.00
Інші витрати 2270 0.00 0.00
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 61 616.40 88 641.70
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 58 949.00 84 802.50
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 2 667.40 3 839.20
Податок на прибуток 2300 480.10 691.10
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 2 187.30 3 148.10