Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Зовнішня інформація (1)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРІКО ГРУП"

#35221300

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0.00 0.00
первісна вартість 1001 0.00 0.00
накопичена амортизація 1002 0.00 0.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00 0.00
Основні засоби: 1010 1 439.40 1 350.70
первісна вартість 1011 1 844.20 2 296.20
знос 1012 404.80 945.50
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 1 439.40 1 350.70
II. Оборотні активи Запаси: 1100 11 827.20 10 439.30
у тому числі готова продукція 1103 11 827.20 10 436.70
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 1 415.80 5 958.50
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 18.20 0.00
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 29.80 579.50
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 539.40 5 318.80
Витрати майбутніх періодів 1170 0.00 0.00
Інші оборотні активи 1190 0.00 0.10
Усього за розділом II 1195 13 830.40 22 296.20
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 15 269.80 23 646.90

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 500.00 500.00
Додатковий капітал 1410 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 125.00 125.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 5 289.70 13 553.80
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 5 914.70 14 178.80
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 0.00
Короткострокові кредити банків 1600 2 531.80 5 998.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 3 006.90 1 438.50
розрахунками з бюджетом 1620 598.10 1 079.00
у тому числі з податку на прибуток 1621 341.90 548.20
розрахунками зі страхування 1625 0.00 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 18.20 0.00
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 3 200.10 952.60
Усього за розділом III 1695 9 355.10 9 468.10
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 15 269.80 23 646.90

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 120 406.50 59 183.50
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 104 376.40 50 684.40
Інші операційні доходи 2120 145.10 7.50
Інші операційні витрати 2180 9 286.60 3 948.80
Інші доходи 2240 3 700.30 882.80
Інші витрати 2270 510.70 645.40
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 124 251.90 60 073.80
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 114 173.70 55 278.60
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 10 078.20 4 795.20
Податок на прибуток 2300 1 814.10 863.10
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 8 264.10 3 932.10