Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (1) ДАБІ (157) Перевірки (8)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕРМОПЛАСТ ПЛЮС"

#35217535

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0.00 0.00
первісна вартість 1001 0.00 0.00
накопичена амортизація 1002 0.00 0.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 3 048.30 2 183.60
Основні засоби: 1010 27 647.70 27 516.50
первісна вартість 1011 36 110.30 41 438.60
знос 1012 8 462.60 13 922.10
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 30 696.00 29 700.10
II. Оборотні активи Запаси: 1100 40 538.70 41 591.00
у тому числі готова продукція 1103 5 333.50 8 616.40
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 4 894.10 16 646.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0.00 0.00
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1 639.20 12 760.80
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 1 111.60 22.50
Витрати майбутніх періодів 1170 0.00 0.00
Інші оборотні активи 1190 1 604.30 2 957.20
Усього за розділом II 1195 49 787.90 73 977.50
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 80 483.90 103 677.60

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 8 500.00 16 500.00
Додатковий капітал 1410 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 34 174.90 42 295.20
Неоплачений капітал 1425 1 305.10 7 095.90
Усього за розділом I 1495 41 369.80 51 699.30
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 0.00
Короткострокові кредити банків 1600 2 224.70 3 206.30
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 23 728.50 28 876.00
розрахунками з бюджетом 1620 1 608.20 1 318.90
у тому числі з податку на прибуток 1621 590.80 643.90
розрахунками зі страхування 1625 185.00 154.80
розрахунками з оплати праці 1630 721.30 602.10
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 10 646.40 17 820.20
Усього за розділом III 1695 39 114.10 51 978.30
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 80 483.90 103 677.60

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 226 475.20 164 731.90
Інші операційні доходи 2120 4 954.70 7 795.90
Інші доходи 2240 0.00 36.00
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 231 429.90 172 563.80
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 207 427.80 145 240.20
Інші операційні витрати 2180 14 099.30 19 653.80
Інші витрати 2270 0.00 0.00
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 221 527.10 164 894.00
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 9 902.80 7 669.80
Податок на прибуток 2300 1 782.50 1 380.60
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 8 120.30 6 289.20