Clarity Project
Prozorro Закупівлі Prozorro.Продажі Аукціони Увійти до системи Тарифи та оплата Про систему
Інформація

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОЯЛ АДВЕРТАЙЗИНГ"

#35134648

Розширена аналітика Prozorro та актуальні дані 130+ реєстрів - у тарифі «Повний доступ».

Купуйте доступ на рік, місяць, або навіть добу!

Фінансова звітність за 2022 рік

J0901205 Фінансова звітність мікропідприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Основні засоби: 1010 9.30 0.30
первісна вартість 1011 361.20 364.90
знос 1012 351.90 364.60
Інші необоротні активи 1090 0.00
Усього за розділом I 1095 9.30 0.30
II. Оборотні активи Запаси 1100 1 397.40
Поточна дебіторська заборгованість 1155 3 604.20 1 509.20
Г роші та їх еквіваленти 1165 175.80 699.60
Інші оборотні активи 1190 107.70 48.10
Усього за розділом II 1195 5 285.10 2 256.90
Баланс 1300 5 294.40 2 257.20

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
Капітал 1400 50.00 50.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1 968.20 1 449.30
Неоплачений капітал 1425 0.00
Усього за розділом I 1495 2 018.20 1 499.30
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00
III. Поточні зобов'язання Короткострокові кредити банків 1600 0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги 1615 2 411.40 554.00
розрахунками з бюджетом 1620 485.30 120.10
розрахунками зі страхування 1625 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 379.50 83.80
Усього за розділом III 1695 3 276.20 757.90
Баланс 1900 5 294.40 2 257.20

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За попередній період, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 7 906.40 17 640.60
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 6 448.00 14 333.40
Інші доходи 2160 10.00 14.80
Інші витрати 2165 1 557.30 2 057.60
Разом доходи (2000 + 2160) 2280 7 916.40 17 655.40
Разом витрати (2050 + 2165) 2285 8 005.30 16 391.00
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 -88.90 1 264.40
Податок на прибуток 2300 227.60
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування 2310 0.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310) 2350 -88.90 1 036.80