Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Зовнішня інформація (1)
Дозвільні документи
Ліцензії (2)
ДАБІ (17)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР"ВТБ"

#34886958

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0.00 0.00
первісна вартість 1001 0.00 0.00
накопичена амортизація 1002 0.00 0.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00 0.00
Основні засоби: 1010 1 004.90 699.70
первісна вартість 1011 1 907.90 2 039.50
знос 1012 903.00 1 339.80
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 1 004.90 699.70
II. Оборотні активи Запаси: 1100 246.70 587.80
у тому числі готова продукція 1103 0.00 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 996.80 670.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 0.50 0.50
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 36.00 240.60
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 1 518.20 2 580.50
Витрати майбутніх періодів 1170 1.20 2.40
Інші оборотні активи 1190 4.00 166.70
Усього за розділом II 1195 2 803.40 4 248.50
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 3 808.30 4 948.20

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 40.00 40.00
Додатковий капітал 1410 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 2 245.00 2 577.70
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 2 285.00 2 617.70
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 0.00
Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 989.40 144.60
розрахунками з бюджетом 1620 453.70 142.40
у тому числі з податку на прибуток 1621 233.80 73.00
розрахунками зі страхування 1625 39.70 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 23.40 21.30
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 17.10 2 022.20
Усього за розділом III 1695 1 523.30 2 330.50
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 3 808.30 4 948.20

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 4 611.80 8 094.90
Інші операційні доходи 2120 635.80 435.40
Інші доходи 2240 2.20 119.40
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 5 249.80 8 649.70
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 3 537.70 6 533.90
Інші операційні витрати 2180 1 305.60 700.90
Інші витрати 2270 0.80 116.00
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 4 844.10 7 350.80
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 405.70 1 298.90
Податок на прибуток 2300 73.00 233.80
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 332.70 1 065.10