Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
ProZorro.Продажі
Продавець (14)
Дозвільні документи
Ліцензії (3)
Перевірки (2)

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНФОРМАЦІЙНІ СУДОВІ СИСТЕМИ"

#34614292

Фінансова звітність за 2022 рік

J0900108 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 7 317.00 8 919.00
первісна вартість 1001 35 269.00 43 667.00
накопичена амортизація 1002 27 952.00 34 748.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 18 730.00 18 697.00
Основні засоби 1010 3 294.00 3 244.00
первісна вартість 1011 43 629.00 44 000.00
знос 1012 40 335.00 40 756.00
Відстрочені податкові активи 1045 359.00 359.00
Усього за розділом I 1095 29 700.00 31 219.00
II. Оборотні активи Запаси 1100 860.00 598.00
Виробничі запаси 1101 737.00 475.00
Товари 1104 123.00 123.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 564.00 1 797.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 264.00 237.00
з бюджетом 1135 1 972.00 302.00
у тому числі з податку на прибуток 1136 215.00 215.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 22 531.00 166.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 20 886.00 27 757.00
Рахунки в банках 1167 20 886.00 27 757.00
Витрати майбутніх періодів 1170 9.00 11.00
Інші оборотні активи 1190 246.00 530.00
Усього за розділом II 1195 47 332.00 31 398.00
Баланс 1300 77 032.00 62 617.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 17 142.00 17 142.00
Додатковий капітал 1410 8 188.00 11 280.00
Резервний капітал 1415 559.00 559.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -10 418.00 -6 148.00
Усього за розділом I 1495 15 471.00 22 833.00
товари, роботи, послуги 1615 5 043.00 9 888.00
розрахунками з бюджетом 1620 11 378.00 7 939.00
розрахунками зі страхування 1625 22 220.00 182.00
розрахунками з оплати праці 1630 82.00 41.00
за одержаними авансами 1635 637.00 610.00
Доходи майбутніх періодів 1665 20 938.00 20 938.00
Інші поточні зобов’язання 1690 1 263.00 186.00
Усього за розділом ІІІ 1695 61 561.00 39 784.00
Баланс 1900 77 032.00 62 617.00

J0900207 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 125 164.00 129 857.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 101 827.00 101 796.00
Валовий: прибуток 2090 23 337.00 28 061.00
Інші операційні доходи 2120 468.00 82.00
Адміністративні витрати 2130 20 305.00 18 181.00
Інші операційні витрати 2180 796.00 4 615.00
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 2 704.00 5 347.00
Інші доходи 2240 1 564.00
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 4 268.00 5 347.00
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 4 268.00 5 347.00

Сукупний дохід

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 4 268.00 5 347.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати 2500 105.00 307.00
Витрати на оплату праці 2505 57 331.00 63 362.00
Відрахування на соціальні заходи 2510 12 007.00 13 619.00
Амортизація 2515 7 220.00 3 943.00
Інші операційні витрати 2520 45 791.00 34 299.00
Разом 2550 122 454.00 115 530.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн

J0900904 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Рух коштів у результаті операційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 147 527.00 181 258.00
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 265.00
Надходження від повернення авансів 3020 1 480.00
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 412.00
Надходження від операційної оренди 3040 4.00
Інші надходження 3095 490.00 515.00
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 3100 48 809.00 43 978.00
Праці 3105 46 245.00 63 362.00
Відрахувань на соціальні заходи 3110 12 923.00 13 619.00
Зобов'язань з податків і зборів 3115 30 384.00 35 140.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 327.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 17 342.00 23 573.00
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 13 042.00 11 240.00
Інші витрачання 3190 976.00 14 235.00
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 10 576.00 11 704.00

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
необоротних активів 3260 3 705.00 8.00
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -3 705.00 -8.00

Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Сплату дивідендів 3355 359.00
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -359.00
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 6 871.00 11 337.00
Залишок коштів на початок року 3405 20 886.00 9 549.00
Залишок коштів на кінець року 3415 27 757.00 20 886.00

J0901005 Звіт про власний капітал

S0105008