Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Зовнішня інформація (1) ДАБІ (9) Перевірки (6)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКО - ЧЕСЬКЕ СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІКОЛЬ ІНДАСТРІ"

#34588396

Фінансова звітність за 2022 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
Основні засоби: 1010 4 103.00 3 055.00
первісна вартість 1011 17 553.10 16 223.10
знос 1012 13 450.10 13 168.10
Усього за розділом I 1095 4 103.00 3 055.00
II. Оборотні активи Запаси: 1100 5 397.90 5 405.80
у тому числі готова продукція 1103 1 287.00 1 279.50
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 312.20 21.70
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 6 570.80 6 417.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 23.70
Витрати майбутніх періодів 1170 15.50 15.50
Інші оборотні активи 1190 524.40
Усього за розділом II 1195 12 820.80 11 883.70
Баланс 1300 16 923.80 14 938.70

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 5 139.90 5 139.90
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 6 688.50 5 147.70
Усього за розділом I 1495 11 828.40 10 287.60
товари, роботи, послуги 1615 2 820.00 2 998.00
розрахунками з бюджетом 1620 94.50 304.40
у тому числі з податку на прибуток 1621 62.30 55.30
розрахунками з оплати праці 1630 51.80 53.10
Інші поточні зобов'язання 1690 2 129.10 1 295.60
Усього за розділом III 1695 5 095.40 4 651.10
Баланс 1900 16 923.80 14 938.70

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 208.80 6 209.40
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 130.10 3 932.20
Інші операційні доходи 2120 37.80
Інші операційні витрати 2180 1 657.30 1 931.00
Інші доходи 2240 0.20
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 246.60 6 209.60
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 1 787.40 5 863.20
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 -1 540.80 346.40
Податок на прибуток 2300 62.30
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 -1 540.80 284.10