Clarity Project
Prozorro Закупівлі Prozorro.Продажі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (1)
Дозвільні документи
Ліцензії (6)
Перевірки (8)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТАРВУД ЗАКАРПАТТЯ"

#34563759

Фінансова звітність за 2022 рік

J0900108 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 7.00 4.00
первісна вартість 1001 41.00 41.00
накопичена амортизація 1002 34.00 37.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 584.00 84.00
Основні засоби 1010 3 622.00 6 193.00
первісна вартість 1011 7 405.00 10 592.00
знос 1012 3 783.00 4 399.00
Усього за розділом I 1095 4 213.00 6 281.00
II. Оборотні активи Запаси 1100 32 512.00 51 872.00
Виробничі запаси 1101 27 611.00 45 180.00
Незавершене виробництво 1102 2 506.00 6 321.00
Готова продукція 1103 2 371.00 348.00
Товари 1104 23.00 23.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 2 720.00 9 441.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 2 055.00 2 491.00
з бюджетом 1135 3 944.00 3 373.00
у тому числі з податку на прибуток 1136 2.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 343.00 243.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 3 917.00 4 709.00
Рахунки в банках 1167 3 917.00 4 709.00
Витрати майбутніх періодів 1170 7.00 3.00
Інші оборотні активи 1190 779.00 1 399.00
Усього за розділом II 1195 46 277.00 73 531.00
Баланс 1300 50 490.00 79 812.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 46 410.00 46 410.00
Додатковий капітал 1410 1.00 1.00
Емісійний дохід 1411 1.00 1.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -16 911.00 -14 277.00
Неоплачений капітал 1425 1.00 1.00
Усього за розділом I 1495 29 499.00 32 133.00
товари, роботи, послуги 1615 6 096.00 30 193.00
розрахунками з бюджетом 1620 92.00 273.00
у тому числі з податку на прибуток 1621 197.00
розрахунками зі страхування 1625 4.00
розрахунками з оплати праці 1630 8.00 14.00
за одержаними авансами 1635 11 398.00 14 399.00
із внутрішніх розрахунків 1645 982.00 982.00
Поточні забезпечення 1660 354.00 300.00
Інші поточні зобов’язання 1690 2 061.00 1 514.00
Усього за розділом ІІІ 1695 20 991.00 47 679.00
Баланс 1900 50 490.00 79 812.00

J0900207 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 112 120.00 121 170.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 103 362.00 96 705.00
Валовий: прибуток 2090 8 758.00 24 465.00
Інші операційні доходи 2120 4 976.00 988.00
Адміністративні витрати 2130 3 423.00 3 749.00
Витрати на збут 2150 4 023.00 4 284.00
Інші операційні витрати 2180 3 138.00 2 222.00
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 3 150.00 15 198.00
Інші фінансові доходи 2220 5.00
Фінансові витрати 2250 19.00 23.00
Інші витрати 2270 15.00
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 3 131.00 15 165.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -494.00
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 2 637.00 15 165.00

Сукупний дохід

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 2 637.00 15 165.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати 2500 90 746.00 82 371.00
Витрати на оплату праці 2505 2 944.00 3 454.00
Відрахування на соціальні заходи 2510 565.00 652.00
Амортизація 2515 619.00 573.00
Інші операційні витрати 2520 19 072.00 19 910.00
Разом 2550 113 946.00 106 960.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн

J0900904 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Рух коштів у результаті операційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 93 382.00 79 637.00
Повернення податків і зборів 3005 11 109.00 15 446.00
у тому числі податку на додану вартість 3006 11 109.00 15 446.00
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 17 436.00 41 751.00
Надходження від повернення авансів 3020 394.00 598.00
Інші надходження 3095 557.00 74.00
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 3100 75 689.00 70 235.00
Праці 3105 2 411.00 2 714.00
Відрахувань на соціальні заходи 3110 594.00 681.00
Зобов'язань з податків і зборів 3115 917.00 696.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 295.00
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 622.00 696.00
Витрачання на оплату авансів 3135 40 117.00 57 121.00
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 2 861.00 3 017.00
Інші витрачання 3190 540.00 478.00
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -251.00 2 564.00

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від отриманих: відсотків 3215 5.00
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 5.00

Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -251.00 2 569.00
Залишок коштів на початок року 3405 3 917.00 1 483.00
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 1 043.00 -135.00
Залишок коштів на кінець року 3415 4 709.00 3 917.00

J0901005 Звіт про власний капітал

S0105008

S0106006