Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Історія
ЄДРПОУ (45)
Перевірки (3)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬБА РЕСУРС"

#34522471

Фінансова звітність за 2022 рік

J0900108 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
Незавершені капітальні інвестиції 1005 8 502.00 8 502.00
Усього за розділом I 1095 8 502.00 8 502.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 101.00 240.00
з бюджетом 1135 427.00 450.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 5.00 5.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 6.00 11.00
Усього за розділом II 1195 539.00 706.00
Баланс 1300 9 041.00 9 208.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 13 238.00 13 238.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -12 003.00 -12 816.00
Усього за розділом I 1495 1 235.00 422.00
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’ язання 1500 696.00 763.00
Усього за розділом II 1595 696.00 763.00
товари, роботи, послуги 1615 202.00 57.00
розрахунками з бюджетом 1620 1.00 17.00
розрахунками з оплати праці 1630 17.00 24.00
Поточні забезпечення 1660 51.00 44.00
Інші поточні зобов’язання 1690 6 839.00 7 881.00
Усього за розділом ІІІ 1695 7 110.00 8 023.00
Баланс 1900 9 041.00 9 208.00

J0900207 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Адміністративні витрати 2130 748.00 841.00
збиток 2195 748.00 841.00
Інші фінансові доходи 2220 2.00 1.00
збиток 2295 746.00 840.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -67.00 -239.00
збиток 2355 813.00 1 079.00

Сукупний дохід

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -813.00 -1 079.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Витрати на оплату праці 2505 593.00 499.00
Відрахування на соціальні заходи 2510 127.00 100.00
Інші операційні витрати 2520 28.00 242.00
Разом 2550 748.00 841.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн

J0900904 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Рух коштів у результаті операційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 2.00
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 3100 324.00 1 540.00
Праці 3105 471.00 402.00
Відрахувань на соціальні заходи 3110 130.00 112.00
Зобов'язань з податків і зборів 3115 116.00 98.00
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 116.00 98.00
Інші витрачання 3190 1.00 10.00
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -1 040.00 -2 161.00

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн

Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Отримання позик 3305 1 045.00 2 129.00
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 1 045.00 2 129.00
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 5.00 -32.00
Залишок коштів на початок року 3405 6.00 38.00
Залишок коштів на кінець року 3415 11.00 6.00

J0901005 Звіт про власний капітал