Clarity Project
Prozorro Закупівлі Prozorro.Продажі Аукціони Увійти до системи Тарифи та оплата Про систему
Інформація Зовнішня інформація (1)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АНТ ХІЛЛ"

#34480505

Розширена аналітика Prozorro та актуальні дані 130+ реєстрів - у тарифі «Повний доступ».

Купуйте доступ на рік, місяць, або навіть добу!

Фінансова звітність за 2022 рік

J0901205 Фінансова звітність мікропідприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Основні засоби: 1010 5.60 0.20
первісна вартість 1011 137.40 137.40
знос 1012 131.80 137.20
Інші необоротні активи 1090 0.00
Усього за розділом I 1095 5.60 0.20
II. Оборотні активи Запаси 1100 269.50
Поточна дебіторська заборгованість 1155 1 787.80 1 686.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 2 498.30 44.10
Інші оборотні активи 1190 398.00 753.50
Усього за розділом II 1195 4 953.60 2 483.60
Баланс 1300 4 959.20 2 483.80

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
Капітал 1400 1.10 1.10
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 1 474.60 1 198.50
Неоплачений капітал 1425 0.00
Усього за розділом I 1495 1 475.70 1 199.60
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00
III. Поточні зобов'язання Короткострокові кредити банків 1600 0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги 1615 3 268.90 1 166.20
розрахунками з бюджетом 1620 202.90 8.10
розрахунками зі страхування 1625 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 11.70 109.90
Усього за розділом III 1695 3 483.50 1 284.20
Баланс 1900 4 959.20 2 483.80

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За попередній період, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 1 992.00 30 156.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 1 473.60 26 918.20
Інші доходи 2160 2.30 4.90
Інші витрати 2165 540.00 2 115.20
Разом доходи (2000 + 2160) 2280 1 994.30 30 160.90
Разом витрати (2050 + 2165) 2285 2 013.60 29 033.40
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 -19.30 1 127.50
Податок на прибуток 2300 202.90
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування 2310 0.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310) 2350 -19.30 924.60