Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
ProZorro.Продажі
Продавець (12)
Зовнішня інформація (2)
Дозвільні документи
Ліцензії (18)
Перевірки (54)

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЖИЛКОМСЕРВІС"

#34467793

Фінансова звітність за 2021 рік

J0900108 Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 19 424.00 18 442.00
первісна вартість 1001 25 019.00 25 078.00
накопичена амортизація 1002 5 595.00 6 636.00
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00 0.00
Основні засоби 1010 82 056 226.00 80 868 667.00
первісна вартість 1011 890 131 210.00 890 319 431.00
знос 1012 808 074 984.00 809 450 764.00
Інвестиційна нерухомість 1015 0.00 0.00
первісна вартість 1016 0.00 0.00
знос 1017 0.00 0.00
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
первісна вартість 1021 0.00 0.00
накопичена амортизація 1022 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 0.00 0.00
інші фінансові інвестиції 1035 0.00 0.00
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0.00 0.00
Відстрочені податкові активи 1045 0.00 0.00
Гудвіл 1050 0.00 0.00
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0.00 0.00
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 82 075 650.00 80 887 109.00
II. Оборотні активи Запаси 1100 39 430.00 39 186.00
Виробничі запаси 1101 39 430.00 39 186.00
Незавершене виробництво 1102 0.00 0.00
Готова продукція 1103 0.00 0.00
Товари 1104 0.00 0.00
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Депозити перестрахування 1115 0.00 0.00
Векселі одержані 1120 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 264 632.00 274 153.00
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 0.00 0.00
з бюджетом 1135 865.00 5 274.00
у тому числі з податку на прибуток 1136 189.00 82.00
з нарахованих доходів 1140 0.00 0.00
із внутрішніх розрахунків 1145 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 14 301.00 16 247.00
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 7 345.00 10 015.00
Готівка 1166 0.00 0.00
Рахунки в банках 1167 7 345.00 10 015.00
Витрати майбутніх періодів 1170 0.00 0.00
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0.00 0.00
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань 1181 0.00 0.00
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0.00 0.00
резервах незароблених премій 1183 0.00 0.00
інших страхових резервах 1184 0.00 0.00
Інші оборотні активи 1190 309 649.00 341 907.00
Усього за розділом II 1195 636 222.00 686 782.00
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 3.00 0.00
Баланс 1300 82 711 875.00 81 573 891.00

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного періоду, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 10 855.00 110 855.00
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0.00 0.00
Капітал у дооцінках 1405 73 861 933.00 72 799 050.00
Додатковий капітал 1410 11 978.00 11 978.00
Емісійний дохід 1411 0.00 0.00
Накопичені курсові різниці 1412 0.00 0.00
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -1 022 110.00 -1 243 739.00
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Вилучений капітал 1430 0.00 0.00
Інші резерви 1435 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 72 862 656.00 71 678 144.00
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’ язання 1500 0.00 0.00
Пенсійні зобов’язання 1505 0.00 0.00
Довгострокові кредити банків 1510 0.00 0.00
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0.00 0.00
Довгострокові забезпечення 1520 8 098 746.00 7 967 003.00
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0.00 0.00
Цільове фінансування 1525 0.00 0.00
Благодійна допомога 1526 0.00 0.00
Страхові резерви 1530 0.00 0.00
у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань 1531 0.00 0.00
резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0.00 0.00
резерв незароблених премій 1533 0.00 0.00
інші страхові резерви 1534 0.00 0.00
Інвестиційні контракти 1535 0.00 0.00
Призовий фонд 1540 0.00 0.00
Резерв на виплату джек-поту 1545 0.00 0.00
Усього за розділом II 1595 8 098 746.00 7 967 003.00
Ш. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків 1600 0.00 9 000.00
Векселі видані 1605 0.00 0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 1 571 455.00 1 742 492.00
розрахунками з бюджетом 1620 2 509.00 909.00
у тому числі з податку на прибуток 1621 0.00 0.00
розрахунками зі страхування 1625 1 129.00 57.00
розрахунками з оплати праці 1630 3 949.00 989.00
за одержаними авансами 1635 0.00 0.00
за розрахунками з учасниками 1640 0.00 0.00
із внутрішніх розрахунків 1645 0.00 0.00
за страховою діяльністю 1650 0.00 0.00
Поточні забезпечення 1660 9 610.00 10 936.00
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0.00 0.00
Інші поточні зобов’язання 1690 161 821.00 164 361.00
Усього за розділом ІІІ 1695 1 750 473.00 1 928 744.00
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0.00 0.00
Баланс 1900 82 711 875.00 81 573 891.00

J0900207 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 708 827.00 715 934.00
Чисті зароблені страхові премії 2010 0.00 0.00
Премії підписані, валова сума 2011 0.00 0.00
Премії, передані у перестрахування 2012 0.00 0.00
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0.00 0.00
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0.00 0.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 890 002.00 792 119.00
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 0.00 0.00
Валовий: прибуток 2090 0.00 0.00
збиток 2095 181 175.00 76 185.00
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0.00 0.00
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0.00 0.00
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0.00 0.00
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0.00 0.00
Інші операційні доходи 2120 148 502.00 136 187.00
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0.00 0.00
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0.00 0.00
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123 0.00 0.00
Адміністративні витрати 2130 91 715.00 132 861.00
Витрати на збут 2150 0.00 0.00
Інші операційні витрати 2180 118 271.00 95 755.00
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0.00 0.00
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0.00 0.00
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток 2190 0.00 0.00
збиток 2195 242 659.00 168 614.00
Дохід від участі в капіталі 2200 0.00 0.00
Інші фінансові доходи 2220 0.00 0.00
Інші доходи 2240 1 537 091.00 1 656 456.00
Дохід від благодійної допомоги 2241 0.00 0.00
Фінансові витрати 2250 1 110.00 0.00
Втрати від участі в капіталі 2255 0.00 0.00
Інші витрати 2270 1 514 104.00 1 640 806.00
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0.00 0.00
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток 2290 0.00 0.00
збиток 2295 220 782.00 152 964.00
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -847.00 -1 035.00
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0.00 0.00
Чистий фінансовий результат: прибуток 2350 0.00 0.00
збиток 2355 221 629.00 153 999.00

Сукупний дохід

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 -1 062 883.00 12 170 730.00
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0.00 0.00
Накопичені курсові різниці 2410 0.00 0.00
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0.00 0.00
Інший сукупний дохід 2445 0.00 -136 343.00
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 -1 062 883.00 12 034 387.00
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0.00 0.00
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 -1 062 883.00 12 034 387.00
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -1 284 512.00 11 880 388.00

Елементи операційних витрат

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Матеріальні затрати 2500 881 030.00 752 095.00
Витрати на оплату праці 2505 109 044.00 99 114.00
Відрахування на соціальні заходи 2510 23 679.00 21 487.00
Амортизація 2515 15 928.00 21 524.00
Інші операційні витрати 2520 70 307.00 126 515.00
Разом 2550 1 099 988.00 1 020 735.00

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0.00 0.00
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0.00 0.00
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.00 0.00
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0.00 0.00
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0.00 0.00

J0900904 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Рух коштів у результаті операційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 827 855.00 830 101.00
Повернення податків і зборів 3005 0.00 0.00
у тому числі податку на додану вартість 3006 0.00 0.00
Цільового фінансування 3010 150 833.00 102 074.00
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 5 026.00 8 481.00
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0.00 0.00
Надходження від повернення авансів 3020 512.00 1 165.00
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 21.00 15.00
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 12.00 0.00
Надходження від операційної оренди 3040 435.00 1 289.00
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0.00 0.00
Надходження від страхових премій 3050 31.00 7.00
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0.00 0.00
Інші надходження 3095 3 789.00 0.00
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 3100 885 019.00 762 326.00
Праці 3105 90 503.00 78 626.00
Відрахувань на соціальні заходи 3110 25 770.00 20 930.00
Зобов'язань з податків і зборів 3115 46 401.00 42 940.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 740.00 1 195.00
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 19 150.00 22 208.00
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 26 511.00 19 537.00
Витрачання на оплату авансів 3135 0.00 0.00
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 116.00 74.00
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 0.00 0.00
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами 3150 0.00 0.00
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 0.00 0.00
Інші витрачання 3190 40 651.00 23 987.00
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -104 972.00 5 768.00

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій 3200 0.00 0.00
необоротних активів 3205 0.00 0.00
Надходження від отриманих: відсотків 3215 0.00 0.00
дивідендів 3220 0.00 0.00
Надходження від деривативів 3225 0.00 0.00
Надходження від погашення позик 3230 0.00 0.00
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0.00 0.00
Інші надходження 3250 0.00 0.00
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій 3255 0.00 0.00
необоротних активів 3260 410.00 0.00
Виплати за деривативами 3270 0.00 0.00
Витрачання на надання позик 3275 0.00 0.00
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 0.00 0.00
Інші платежі 3290 0.00 0.00
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -410.00 0.00

Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Назва рядка Код рядка За звітний період, грн За аналогічний період попереднього року, грн
Надходження від: Власного капіталу 3300 100 000.00 0.00
Отримання позик 3305 9 000.00 0.00
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0.00 0.00
Інші надходження 3340 0.00 0.00
Витрачання на: Викуп власних акцій 3345 0.00 0.00
Погашення позик 3350 0.00 0.00
Сплату дивідендів 3355 0.00 0.00
Витрачання на сплату відсотків 3360 748.00 0.00
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 0.00 0.00
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 0.00 0.00
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 0.00 0.00
Інші платежі 3390 200.00 0.00
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 108 052.00 0.00
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 2 670.00 5 768.00
Залишок коштів на початок року 3405 7 345.00 1 577.00
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0.00 0.00
Залишок коштів на кінець року 3415 10 015.00 7 345.00