Clarity Project
Prozorro Закупівлі Prozorro.Продажі Аукціони Про систему
Інформація Будівництво (23) Перевірки (1)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РАЙКОМУНСІЛЬГОСП"

#34223972

Фінансова звітність за 2022 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
Основні засоби: 1010 49.60 49.60
первісна вартість 1011 168.70 168.70
знос 1012 119.10 119.10
Усього за розділом I 1095 49.60 49.60
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 101.20 64.60
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 1.20
Усього за розділом II 1195 102.40 64.60
Баланс 1300 152.00 114.20

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 35.30 35.30
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 6.90 -21.50
Усього за розділом I 1495 42.20 13.80
товари, роботи, послуги 1615 69.60 60.20
розрахунками з бюджетом 1620 40.20 40.20
Усього за розділом III 1695 109.80 100.40
Баланс 1900 152.00 114.20

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 24.00
Інші операційні витрати 2180 4.40
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 28.40
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 -28.40
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 -28.40