Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація Зовнішня інформація (12)
Дозвільні документи
Ліцензії (3)
Перевірки (9)

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ "ЗДОРОВА РОДИНА"

#34078368

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 159.00 30.70
первісна вартість 1001 712.40 712.40
накопичена амортизація 1002 553.40 681.70
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00 0.00
Основні засоби: 1010 22 017.80 21 299.30
первісна вартість 1011 38 719.10 43 142.00
знос 1012 16 701.30 21 842.70
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 22 176.80 21 330.00
II. Оборотні активи Запаси: 1100 122 620.40 137 419.20
у тому числі готова продукція 1103 122 056.00 135 585.90
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 1 994.60 2 394.60
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 282.90 290.20
у тому числі з податку на прибуток 1136 0.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 24 599.60 38 098.80
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 54 114.00 32 738.00
Витрати майбутніх періодів 1170 16.40 16.40
Інші оборотні активи 1190 0.00 0.00
Усього за розділом II 1195 203 627.90 210 957.20
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 225 804.70 232 287.20

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 14 135.70 17 326.70
Додатковий капітал 1410 3 173.40 3 173.40
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 42 285.20 57 413.80
Неоплачений капітал 1425 0.00 0.00
Усього за розділом I 1495 59 594.30 77 913.90
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 0.00
Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 129 244.30 108 656.40
розрахунками з бюджетом 1620 920.70 1 051.20
у тому числі з податку на прибуток 1621 920.70 1 051.20
розрахунками зі страхування 1625 7.20 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 19.80 -4.50
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 36 018.40 44 670.20
Усього за розділом III 1695 166 210.40 154 373.30
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 225 804.70 232 287.20

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 895 257.50 845 035.60
Інші операційні доходи 2120 8 617.90 9 969.40
Інші доходи 2240 3 176.90 2 156.50
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 907 052.30 857 161.50
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 796 923.70 757 814.00
Інші операційні витрати 2180 91 679.10 80 525.80
Інші витрати 2270 0.00 0.00
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 888 602.80 838 339.80
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 18 449.50 18 821.70
Податок на прибуток 2300 3 320.90 3 387.90
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 15 128.60 15 433.80