Clarity Project
Закупівлі Аукціони Увійти Про систему
Інформація

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНО ЮНІТІ"

#33936365

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901205 Фінансова звітність мікропідприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Основні засоби: 1010 31.70 11.70
первісна вартість 1011 72.90 72.90
знос 1012 41.20 61.20
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 31.70 11.70
II. Оборотні активи Запаси 1100 190.20 362.10
Поточна дебіторська заборгованість 1155 51.50 42.80
Г роші та їх еквіваленти 1165 15.60 32.20
Інші оборотні активи 1190 40.30 40.30
Усього за розділом II 1195 297.60 443.50
Баланс 1300 329.30 455.20

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
Капітал 1400 35.00 35.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 273.60 393.80
Усього за розділом I 1495 308.60 428.80
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги 1615 0.00 0.00
розрахунками з бюджетом 1620 20.70 26.40
розрахунками зі страхування 1625 0.00 0.00
розрахунками з оплати праці 1630 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 0.00 0.00
Усього за розділом III 1695 20.70 26.40
Баланс 1900 329.30 455.20

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За попередній період, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 3 864.30 1 799.60
Інші доходи 2160 0.00 0.00
Разом доходи (2000 + 2160) 2280 3 864.30 1 799.60
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 3 492.50 1 553.70
Інші витрати 2165 225.30 160.80
Разом витрати (2050 + 2165) 2285 3 717.80 1 714.50
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 146.50 85.10
Податок на прибуток 2300 26.40 15.30
Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування 2310 0.00 0.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310) 2350 120.10 69.80