Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Дозвільні документи
Ліцензії (9)
Будівництво (31) Перевірки (3)

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ КУПОЛ"

#33877991

Фінансова звітність за 2022 рік

350040033877991S0111006100000021

J0901205 Фінансова звітність мікропідприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Основні засоби: 1010 0.50 0.50
первісна вартість 1011 107.00 107.00
знос 1012 106.50 106.50
Усього за розділом I 1095 0.50 0.50
II. Оборотні активи Запаси 1100 43.80 34.50
Поточна дебіторська заборгованість 1155 601.80 724.60
Г роші та їх еквіваленти 1165 246.70 348.20
Усього за розділом II 1195 892.30 1 107.30
Баланс 1300 892.80 1 107.80

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
Капітал 1400 1.00 1.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 249.10 18.70
Усього за розділом I 1495 250.10 19.70
Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги 1615 451.20 866.90
розрахунками з бюджетом 1620 5.10
розрахунками зі страхування 1625 14.10
Інші поточні зобов'язання 1690 191.50 202.00
Усього за розділом III 1695 642.70 1 088.10
Баланс 1900 892.80 1 107.80

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За попередній період, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 2 335.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 2 331.60
Інші витрати 2165 233.80
Разом доходи (2000 + 2160) 2280 2 335.00
Разом витрати (2050 + 2165) 2285 2 565.40
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 -230.40
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300 - (+) 2310) 2350 -230.40