Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація
Prozorro
Учасник
Зовнішня інформація (1) ДАБІ (5) Перевірки (5)

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРРИБА"

#33863182

Фінансова звітність за 2020 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Необоротні активи Нематеріальні активи 1000 0.00 0.00
первісна вартість 1001 7.10 7.10
накопичена амортизація 1002 7.10 7.10
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0.00 0.00
Основні засоби: 1010 35 359.50 7 235.60
первісна вартість 1011 53 381.50 10 497.30
знос 1012 18 022.00 3 261.70
Довгострокові біологічні активи 1020 0.00 0.00
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0.00 0.00
Інші необоротні активи 1090 0.00 0.00
Усього за розділом I 1095 35 359.50 7 235.60
II. Оборотні активи Запаси: 1100 2 527.70 79 533.60
у тому числі готова продукція 1103 1 522.40 13 616.10
Поточні біологічні активи 1110 0.00 0.00
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 4 040.80 14 735.80
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 102.50 3 725.70
у тому числі з податку на прибуток 1136 1.00 0.00
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1 967.20 3 493.90
Поточні фінансові інвестиції 1160 0.00 0.00
Г роші та їх еквіваленти 1165 125.20 303.90
Витрати майбутніх періодів 1170 37.40 115.50
Інші оборотні активи 1190 8.40 1 043.30
Усього за розділом II 1195 8 809.20 102 951.70
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0.00 0.00
Баланс 1300 44 168.70 110 187.30

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 12 100.00 19 360.00
Додатковий капітал 1410 9 533.00 2 854.80
Резервний капітал 1415 0.00 0.00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -4 502.90 -4 602.20
Неоплачений капітал 1425 3 945.60 4 445.10
Усього за розділом I 1495 13 184.50 13 167.50
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 16 182.20 15 682.20
Короткострокові кредити банків 1600 0.00 0.00
III. Поточні зобов'язання Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0.00 0.00
товари, роботи, послуги 1615 10 311.00 51 390.50
розрахунками з бюджетом 1620 14.40 19.40
у тому числі з податку на прибуток 1621 0.00 17.80
розрахунками зі страхування 1625 0.00 75.80
розрахунками з оплати праці 1630 2.50 5.60
Доходи майбутніх періодів 1665 0.00 0.00
Інші поточні зобов'язання 1690 4 474.10 29 846.30
Усього за розділом III 1695 14 802.00 81 337.60
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0.00 0.00
Баланс 1900 44 168.70 110 187.30

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 102 688.50 143 101.90
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 93 869.30 139 949.50
Інші операційні доходи 2120 73 490.50 544.20
Інші операційні витрати 2180 91 558.90 5 235.30
Інші доходи 2240 32 266.20 0.30
Інші витрати 2270 30 023.50 0.00
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 208 445.20 143 646.40
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 215 451.70 145 184.80
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 -7 006.50 -1 538.40
Податок на прибуток 2300 18.70 0.00
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 -7 025.20 -1 538.40