Clarity Project
Закупівлі Аукціони Про систему
Інформація Зовнішня інформація (1)
Дозвільні документи
Ліцензії (11)
Будівництво (213) Перевірки (9)

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДОРСТРОЙ"

#33819662

Фінансова звітність за 2022 рік

J0901107 Фінансова звітність малого підприємства

Актив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
Основні засоби: 1010 84 543.00 66 278.20
первісна вартість 1011 155 623.00 152 500.00
знос 1012 71 080.00 86 221.80
Інші необоротні активи 1090 1 243.00 1 248.00
Усього за розділом I 1095 85 786.00 67 526.20
II. Оборотні активи Запаси: 1100 11 662.80 24 654.80
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 17 508.00 31 098.50
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 239.00 793.60
Г роші та їх еквіваленти 1165 8 068.70 2 573.50
Витрати майбутніх періодів 1170 263.00 7 537.70
Інші оборотні активи 1190 4 798.00 2 300.10
Усього за розділом II 1195 42 539.50 68 958.20
Баланс 1300 128 325.50 136 484.40

Пасив

Назва рядка Код рядка На початок звітного року, тис. грн На кінець звітного періоду, тис. грн
I. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 231.00 231.00
Додатковий капітал 1410 31 424.90 31 424.90
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 49 097.20 49 516.40
Усього за розділом I 1495 80 753.10 81 172.30
Короткострокові кредити банків 1600 2 046.00
товари, роботи, послуги 1615 40 585.80 54 256.90
розрахунками з бюджетом 1620 1 881.00 219.90
у тому числі з податку на прибуток 1621 1 881.00 80.30
розрахунками зі страхування 1625 178.80 144.50
розрахунками з оплати праці 1630 835.00 634.80
Інші поточні зобов'язання 1690 2 045.80 56.00
Усього за розділом III 1695 47 572.40 55 312.10
Баланс 1900 128 325.50 136 484.40

Звіт про фінансові результати

Назва рядка Код рядка За звітний період, тис. грн За аналогічний період попереднього року, тис. грн
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 138 532.00 347 188.00
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 139 749.70 323 522.40
Інші операційні доходи 2120 2 541.40 572.00
Інші операційні витрати 2180 6 775.00
Інші витрати 2270 391.30 931.00
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 141 073.40 347 760.00
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 140 141.00 331 228.40
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 932.40 16 531.60
Податок на прибуток 2300 167.80 2 998.30
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 764.60 13 533.30